nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 155297                       poz. 1403


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wspieranie wdrożenia oraz eksploatacji systemów zgodnie z przyjętymi metodykami, standardami i zbiorem dobrych praktyk,
zapewnienie sprawniej wymiany informacji pomiędzy grupami roboczymi zajmującymi się informatyzacją Ministerstwa Zdrowia,
organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu informatyzacji urzędu,
prowadzenie bieżącej obsługi i realizacji zgłoszeń serwisowych systemu teleinformatycznego urzędu,
administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca wykonywana w trybie zmianowym w godzinach 8.15-16.15 lub 13.00-21.00; praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe administracyjne lub pokrewne,
2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia użytkowników systemów informatycznych,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
znajomość zagadnień informatycznych z zakresu eksploatacji systemów informatycznych oraz technologii informatycznej,
wiedza praktyczna w zakresie biegłej znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,
odporność na stres.

wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych,
certyfikat ITIL v3 lub równoważny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,b
kopia dokumentu albo oświadczenie kandydata potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego - (22) 634-94-46,
- w Biurze Kadr – (22) 634-95-21.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-24
Data publikacji:
       2013-10-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-10-24Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1611 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.