nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista do spraw analiz ekonomicznych w Departamencie Analiz i StrategiiNr ogłoszenia: 155529

poz. 1411MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty do spraw analiz ekonomicznych
w Departamencie Analiz i Strategii

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- wspomaganie opracowania i procesu modyfikacji narzędzi analitycznych, w tym modeli ekonomicznych, umożliwiających dokonanie oceny, szczególnie w aspektach finansowych, wybranych procesów społeczno-ekonomicznych lub interwencji publicznych,
- udział w przygotowywaniu analiz mających na celu wsparcie odpowiednich komórek Ministerstwa Zdrowia w określeniu optymalnego kształtu interwencji regulacyjnych o charakterze strategicznym i zwiększenie jakości informacji o skutkach społeczno-ekonomicznych,
- udział w procesie oceny wybranych dokumentów (w tym projektów regulacyjnych) w zakresie wymagającym analizy ilościowej lub wykorzystania modeli ekonomicznych,
- pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych ekonomicznych) w zakresie rozwiązań stosowanych w innych krajach (w szczególności Unii Europejskiej) dotyczących wybranych procesów z zakresu ochrony zdrowia, w tym identyfikacja najlepszych praktyk,
- wykonywanie zadań usprawniających przygotowywanie analiz wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji dotyczącej skutków społeczno-ekonomicznych, a w szczególności metodologii szacowania skutków finansowych zawartych w Ocenie Skutków Regulacji oraz Testach Regulacyjnych.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i C” na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria lub finanse i rachunkowość, lub matematyka, lub fizyka, lub metody ilościowe w ekonomii,
- co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom A2),
- znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych,
- dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
- umiejętność analitycznego myślenia,
- kreatywność,
- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- znajomość programu LEX,
- umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista do spraw analiz ekonomicznych w Departamencie Analiz i Strategii”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1122 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.