nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu Finansów i InwestycjiNr ogłoszenia: 155507

poz. 1406MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Funduszy Europejskich
w Departamencie Budżetu Finansów i Inwestycji

Liczba lub wymiar etatu – 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- obsługa systemu ewidencji MS Access w Wydziale Funduszy Europejskich we współpracy ze stanowiskiem ds. monitoringu,
- sporządzanie bieżących raportów dotyczących wykonania planu budżetu państwa i budżetu środków europejskich w MS Excel oraz MS Access dotyczących programów i projektów wdrażanych w Ministerstwie Zdrowia w ramach funduszy europejskich i mechanizmów finansowych,
- wpisywanie do bazy danych z raportów, decyzji, przelewów, zapewnianie aktualizacji informacji i prawidłowego funkcjonowania systemu ewidencji,
- sporządzanie dokumentów do projektu budżetu państwa w zakresie dochodów i wydatków finansowanych z programów i projektów współfinansowanych z UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków w ramach części 46 – zdrowie budżetu państwa.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w siedzibie urzędu, własne stanowisko pracy, zadania realizowane pod kierunkiem naczelnika, w oparciu o przepisy i procedury, we współpracy ze stanowiskiem głównego specjalisty ds. monitoringu, dostęp do istniejącego systemu ewidencji i zasobu wiedzy Wydziału; służbowe kontakty zewnętrzne z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia oraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym; nie jest wyposażony w windę; toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana jest na parterze; otoczenie budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych; miejsce bezpośredniej pracy znajduje się na I piętrze; praca w wieloosobowym pokoju, stanowisko wyposażone w biurko, komputer, aparat telefoniczny, internet, intranet;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ewidencjonowaniem lub planowaniem lub rozliczaniem środków finansowych, z obsługą systemu ewidencji finansowo-księgowej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- wiedza z zakresu finansów publicznych, księgowości i funduszy europejskich,
- bardzo dobra umiejętność stosowania narzędzi informatycznych MS Office, a w szczególności Excel i MS Access,
- umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe – informatyka, ekonomia, finanse, zarządzanie,
- 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
- wiedza o programach i projektach wdrażanych w Ministerstwie Zdrowia,
- przeszkolenie w zakresie księgowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia dokumentu albo oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji – 22 63 49 420,
- w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1294 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.