nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 155505

poz. 1405MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie w urzędzie kontroli wewnętrznych oraz postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności komórek organizacyjnych urzędu,
- współpraca z Audytorem Wewnętrznym w zakresie spraw dotyczących Systemu Kontroli Zarządczej oraz uczestnictwo w obsłudze administracyjno-biurowej Zespołu do spraw Systemu Kontroli Zarządczej,
- uczestnictwo w rozpowszechnianiu osiągniętych wyników walki z oszustwami i korupcją w systemie ochrony zdrowia pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiej Sieci do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN),
- uczestnictwo w rozwijaniu systemu przepływu informacji dotyczącego rodzajów i metod działalności związanej z oszustwami i korupcją w ochronie zdrowia,
- uczestnictwo w koordynacji spraw dotyczących kontroli działalności Ministerstwa prowadzonych przez podmioty inne niż Najwyższa Izba Kontroli oraz monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w tym zakresie,
- uczestnictwo w opracowywaniu rocznych planów kontroli wewnętrznych biorąc pod uwagę poszczególne obszary działalności urzędu i stopień prawdopodobieństwa występowania nieprawidłowości związanych z charakterem tej działalności, jak również wyniki kontroli przeprowadzonych już w danym obszarze,
- uczestnictwo w opracowywaniu rocznych i okresowych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, postępowań wyjaśniających oraz rozpatrywanych skarg i wniosków.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Ministerstwo Zdrowia zajmuje kompleks dwóch piętrowych budynków: gmach główny przy ul. Miodowej 15. Budynki te wraz z przyległym terenem wpisane są do rejestru zabytków. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Toalety dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na parterze budynku w części B i C.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
- 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą prawną lub kontrolą wewnętrzną,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość zagadnień związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym,
- znajomość zagadnień związanych kontrolą zarządczą,
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych,
- znajomość procedur administracyjnych.

wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe z zakresu: z zakresu prawa lub ekonomii lub kontroli wewnętrznej,
- doświadczenie w zakresie systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym,
- umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63-49-459,
- w Biurze Kadr (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
- etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
- etap 2: test wiedzy merytorycznej,
- etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1287 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.