nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia PublicznegoNr ogłoszenia: 155510

poz. 1408MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy wynikających z przepisów prawa pracy i służby medycyny pracy,
- nadzór nad realizacją programów prewencji zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy,
- przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań, opracowań i analiz w zakresie ochrony zdrowia pracujących,
- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie zadań dotyczących edukacji promocji zdrowia w miejscu pracy,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami,
- realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Domem Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie oraz Domem Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub z zakresu zdrowia publicznego,
- 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z działalnością w ochronie zdrowia,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, przepisów z zakresu medycyny pracy, finansów publicznych,
- znajomość zasad funkcjonowania administracji oraz instytutów badawczych,
- znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe:
- roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
- znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
- umiejętność przygotowywania dokumentów programowych,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.11.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-05
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-05Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1509 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.