nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).Ogłoszenie

o zamówieniu dotyczącym wykonania zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego
w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15
w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907).


1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
1) Projekt budowlany zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia,
2) Projekt z uzupełnieniami zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia,
3) Formularz przetargowy - przedmiar robót,
4) Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 grudnia 2013 r.

2. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych istotnych warunków zamówienia, według wzoru - załącznik 1.;
2) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o formularz przetargowy, według wzoru - załącznik nr 2.;
3) Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót budowlanych, (według wzoru- załącznik Nr 3), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda. (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku);
4) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dziennik Ustaw z 11 sierpnia 2011 Nr 165, poz. 987 ) (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
5) Zamawiający wymaga, załączenia polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 100 000 zł.;
6) Aktualnego - wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

3. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 12.11.2013 r., do godziny 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta na wykonanie zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego - nie otwierać do dnia 12 listopada 2013 r. do godz.12.30".
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 12 listopada 2013 r., o godz. 12.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena - 100%.
Punkty za cenę oblicza sie, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów.
Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza sie w następujący sposób: (cena najniższej oferty: cena badanej oferty) x 100 = N punktów.


Załączniki:
Wzór oferty - Zał. Nr 1
Formularz przetargowy - przedmiar robót - Zał. Nr 2
Wykaz zrealizowanych robót - Zał. Nr 3
Projekt budowlany zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia - Zał. Nr 4
Projekt z uzupełnieniami zabezpieczenia przeciw wilgotnościowego w partiach wjazdowych do budynku Ministerstwa Zdrowia - Zał. Nr 5
Projekt umowy - Zał. Nr 6
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-06
Data publikacji:
       2013-11-06
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-06Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2013 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.