nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w WarszawieOgłoszenie

o zamówieniu w sprawie wymiany drzwi zewnętrznych w ilości 4 szt. na nowe drzwi
z zachowaniem wymiarów, typu, materiału i koloru oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą drzwi w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie, prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).


1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót zawiera załączony:
1) Projekt budowlany wymiany drzwi zewnętrznych w gmachu Ministerstwa Zdrowia - Pałacu ,,Pod Czterema Wiatrami”,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
3) Przedmiar robót.
2. Termin realizacji zamówienia:
1. Etap I - Dostawa fabrycznie nowych drzwi w ilości 4 szt. do dnia 20 grudnia 2013 r.
2. Etap II - Demontaż starych i montaż nowych drzwi w ilości 4 szt. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
3. Dokumenty wymagane od wykonawcy:
1. Oferta sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych istotnych warunków zamówienia, według wzoru - załącznik Nr 1.;
2. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, według wzoru - załącznik Nr 2.;
3. Wykaz robót budowlanych, (według wzoru - załącznik Nr 3), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej), co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto każda, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
4. Oświadczenie o dysponowaniu: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dziennik Ustaw z 11 sierpnia 2011 r. Nr 165, poz. 987 ), do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku;
5. Aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.
4. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 listopada 2013 r., do godziny 14.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 139. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta na wymianę drzwi zewnętrznych - nie otwierać do dnia 28 listopada 2013 r. do godz. 14.30".
2. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r., o godz. 14.30, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.
5. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta jest zgodna z istotnymi warunkami udzielenia zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena - 100%. Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowaną kwotę, przypisując jej 100 punktów. Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty: cena badanej oferty) x 100 = N punktów.Załączniki:
Zał. Nr 1 - Wzór oferty
Zał. Nr 2 - Przedmiar robót
Zał. Nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót
Zał. Nr 4 - Projekt budowlany wymiany drzwi zewnętrznych w gmachu Ministerstwa Zdrowia - Pałacu ,,Pod Czterema Wiatrami”
Zał. Nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Zał. Nr 6 - Istotne postanowienia umowy

drzwi - rysunki
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-21
Data publikacji:
       2013-11-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2868 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.