nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 155918                       poz. 1413

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskich
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
weryfikacja poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność sporządzanych w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia terminowości i prawidłowości wydatkowania środków w ramach wyżej wymienionego priorytetu,
sporządzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność na poziomie Instytucji Pośredniczącej w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia terminowości i prawidłowości wydatkowania środków w ramach wyżej wymienionego priorytetu,
weryfikacja pod kątem merytorycznym planów wydatków budżetu państwa sporządzanych w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia terminowości i prawidłowości wydatkowania środków w ramach wyżej wymienionego priorytetu,
przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu wydatkowania środków na zapewnienie najbardziej istotnych potrzeb beneficjentów oraz zgodnie z priorytetami Ministra Zdrowia,
przygotowywanie prognozy płatności na rok bieżący oraz kolejne lata w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wdrażanie wyżej wymienionego priorytetu
realizacja zadań związanych z kontrolą na miejscu oraz kontrolą systemową w ramach priorytetu zdrowotnego w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w celu zapewnienia prawidłowości wydatkowania środków w ramach wyżej wymienionego priorytetu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Wymagania niezbędne:

wykształcenie - wyższe magisterskie z zakresu ekonomii.
1,5 roku doświadczenia zawodowego we wdrażaniu funduszy europejskich w aspekcie finansowym.
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
wiedza z zakresu finansów publicznych,
znajomość metod wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy,
zdolność analitycznego myślenia i samodzielność,
zdolności komunikacyjne.

wymagania dodatkowe:

studia podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.12.2013 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Departamencie Funduszy Europejskich”.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich - (22)53-00-362,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-22
Data publikacji:
       2013-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1296 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.