nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego



nr ogłoszenia: 155936                         poz. 1418

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procedur legislacyjnych – w celu zapewnienia podstaw prawnych, organizacyjnych i finansowych do sprawnej realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych (przekazywanych w ramach uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych) w zakresie polityki państwa w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego,
realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Krajowym i Regionalnymi Ośrodkami Psychiatrii Sądowej,
dokonywanie analizy sprawozdań z sądowych wizytacji szpitali psychiatrycznych,
przygotowywanie projektów i prowadzenie procedur zawarcia umowy na wykonanie zadań z zakresu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
współpraca z Komisją Psychiatryczną do spraw Środków Zabezpieczających oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości,
współpraca z organami administracji publicznej poprzez przygotowywanie informacji i wyjaśnień dotyczących rozwiązań prawnych i programowych z zakresu psychiatrii,
udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarne oraz pytania przedstawicieli mediów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
znajomość problematyki z zakresu lecznictwa psychiatrycznego i systemu środków zabezpieczających,
znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub zdrowia publicznego,
znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
znajomość zagadnień z zakresu: prawa karnego, praw człowieka i praw pacjenta, finansowania świadczeń zdrowotnych,
umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.12.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 253,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.




Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-11-22
Data publikacji:
       2013-11-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-11-22Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1489 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.