nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawyROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy


Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku:
1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1 zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.Załączniki do dokumentu : rmz_zopatrzeniewm_61213.pdfWersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-09
Data publikacji:
       2013-12-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-09Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 19655 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.