nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocjinr ogłoszenia: 156416                   poz. 1424


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Promocji i Internetu
w Biurze Prasy i Promocji

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

monitoring i analiza działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez resort zdrowia,
współpraca z jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia w zakresie planowania i realizowania przez nie działań z zakresu promocji zdrowia,
współdziałanie w przygotowaniu, prowadzeniu kampanii i akcji informacyjnych,
współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań dotyczących promocji zdrowia,
współpraca przy redagowaniu serwisu internetowego Ministerstwa Zdrowia.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

realizacja zadań związana jest z całodzienną pracą przy komputerze w pozycji siedzącej,
praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności, w tym również w dni wolne od pracy,
w ramach wykonywanej pracy występują częste kontakty telefoniczne z klientami zewnętrznymi,
realizacja zadań na tym stanowisku wymaga odporności na stres oraz umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym na drugim piętrze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie: wyższe magisterskie,
roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
znajomość podstawowych zagadnień z zakresu programów zdrowotnych,
wiedza z zakresu public relation,
znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych,
znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
znajomość procedur administracyjnych,
biegła umiejętność obsługi komputera,
komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
zdolność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole. .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 27.12.2013 roku pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji”

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Biurze Prasy i Promocji - (22) 63-49-244,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-12
Data publikacji:
       2013-12-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-12Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca, ogłoszenia
Statystyka strony: 1538 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.