nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inspektora SanitarnegoMINISTER ZDROWIA
ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektorat Sanitarny
siedziba: ul. Targowa 65
03-729 Warszawa.


1. Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego winien spełniać następujące warunki:
1) jest lekarzem i uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) posiada obywatelstwo polskie;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego obejmuje w szczególności:
1) kierowanie Głównym Inspektoratem Sanitarnym i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) ustalanie ogólnych kierunków działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynacja i nadzór działalności tych organów;
3) zarządzanie systemem wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) życiorys wraz z listem motywacyjnym;
2) kopię dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu na stanowisku kierowniczym (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
9) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
10) kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
11) kopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (dotyczy kandydatów, do których ma zastosowania art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie. Dokumenty, o których mowa w pkt 3, w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie należy nadsyłać pocztą pod adres: Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa albo składać osobiście w Ministerstwie Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO”


Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 24 grudnia 2013 r. do godziny 9.00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3, będzie skutkował, tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

4. Informacje o metodach i technikach naboru:
1) przyjmuje się, że metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez zespół, o którym mowa w art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) przyjmuje się, że technika naboru będzie polegała na:
a) formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
b) analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
c) rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-13
Data publikacji:
       2013-12-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-13Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5408 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.