nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w RzeszowieMINISTER ZDROWIA
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,
siedziba: ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów.1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie (RCKiK) winien spełniać następujące warunki:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora;
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne;
5) posiadać obywatelstwo polskie;
6) korzystać z pełni praw publicznych.
2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora RCKiK;
2) dokumenty potwierdzające jednoznacznie posiadane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 ogłoszenia;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo;
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE ” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.
4. Statut RCKiK, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za lata 2011 i 2012 dostępne są na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Termin składania ofert upłynie w dniu 18 stycznia 2014 r.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
5. RCKiK nie zapewnia mieszkania służbowego.
6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-12-19
Data publikacji:
       2013-12-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2013-12-19Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Słowa kluczowe: praca
Statystyka strony: 4440 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.