nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skargnr ogłoszenia: 1925
poz. 1425

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg
Liczba lub wymiar etatu: 1W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• koordynowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie kompetencji Departamentu,
• koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia kontroli w zakresie zadań Ministra Zdrowia,
• koordynowanie i nadzorowanie spraw kadrowych na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
• monitorowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania korupcji w ochronie zdrowia,
• koordynowanie spraw związanych z przyjmowaniem skarg i wniosków oraz nadzór nad ich załatwianiem.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca administracyjno-biurowa przy komputerze, nadzór nad pracą pracowników departamentu oraz odpowiedzialność za realizację zadań, a także konieczność podejmowania decyzji wymusza pracę w stanie koncentracji i obciążenia psychicznego; reprezentowanie urzędu na zewnątrz; dyspozycyjność;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy:

niezbędne:


• wykształcenie - wyższe magister prawa,
• co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub 2-letni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• znajomość ustawy o kontroli w administracji publicznej,
• znajomość standardów kontroli w administracji rządowej,
• znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i systemu ochrony zdrowia,
• znajomość ustawy o działalności leczniczej,
• znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
• znajomość ustawy o fundacjach,
• znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
• znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
• znajomość przepisów prawa pracy,
• umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
• umiejętność skutecznego komunikowania się.

pożądane:

• doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli,
• ukończona aplikacja radcowska lub legislacyjna lub sędziowska lub prokuratorska lub kontrolerska,
• znajomość języka angielskiego,
• aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys,
• list motywacyjny,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
• oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
• oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne;
etap 2: test wiedzy merytorycznej, warunkiem zakwalifikowania do 3 etapu naboru jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe;
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym badanie kompetencji kierowniczych (nie dotyczy osób zwolnionych, zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 17.01.2014 roku pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg”.

Inne informacje:

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy i należy dołączyć go w zamkniętej i opisanej kopercie.
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2a do ustawy.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-02
Data publikacji:
       2014-01-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-02Małgorzata Woźniak-Juhre Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1741 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.