nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora GeneralnegoNr ogłoszenia: 156917

poz. 1429MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wspieranie wdrożenia oraz eksploatacji systemów zgodnie z przyjętymi metodykami, standardami i zbiorem dobrych praktyk;
zapewnienie sprawniej wymiany informacji pomiędzy grupami roboczymi zajmującymi się informatyzacją Ministerstwa Zdrowia,
organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu informatyzacji urzędu,
prowadzenie obsługi i realizacji zgłoszeń serwisowych systemu teleinformatycznego urzędu,
monitorowanie wdrażania systemów informatycznych w administracji publicznej oraz ich wpływu na systemy informatyczne Ministerstwa Zdrowia,
wspieranie administrowania systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca wykonywana w godzinach 8.15-16.15.
Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji; praca wykonywana okresowo w warunkach stresu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na parterze, budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe informatyczne lub wyższe administracyjne lub pokrewne,
2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie wsparcia użytkowników systemów informatycznych,
znajomość zagadnień informatycznych z zakresu wsparcia użytkowników systemów informatycznych,
znajomość metodyk projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych,
wiedza praktyczna w zakresie biegłej znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,

wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych,
roczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych,
certyfikat ITIL lub równoważny,
certyfikat Prince2 Foundation lub równoważny,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, - kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 23.01.2014 r..pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa
z dopiskiem: „Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego ”


Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
- w Biurze Dyrektora Generalnego – 22 63 49 446
- w Biurze Kadr – 22 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-10
Data publikacji:
       2014-01-10
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-10Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2183 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.