nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Długiej 38/40 Warszawie.

1. Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni w celu prowadzenia kiosków
z asortymentem wielobranżowym.

2. Powierzchnia najmu znajduje się na parterze budynku przy ul. Miodowej 15 i wynosi
13,60 m2 oraz na parterze budynku przy ul. Długiej 38/40 i wynosi 10,48 m2.

3. Oferent zobowiązany jest we własnym zakresie do przystosowania oddanej w najem powierzchni do potrzeb prowadzenia kiosku.

4. Powyższe powierzchnie przeznaczone są do najmu na okres 2 lat.

5. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu ofert z dnia 20 stycznia 2014 r. na najem powierzchni.

6. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i jest uzależnione
od uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na najem w/w powierzchni.

7. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

a) wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 i załącznika nr 2,
b) wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpisu
z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej,
c) co najmniej 2 (dwóch) referencji w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności, potwierdzających posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności usługowo-handlowej.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 należy złożyć w oryginale podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta lub przedłożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

8. Ofertę należy złożyć dla każdej lokalizacji oddzielnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 stycznia 2014 r., godzina 12.00, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia:
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w pok. Nr 013. Koperta powinna być oznaczona następująco „Oferta konkursowa na najem powierzchni w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego przy ul …………………..- nie otwierać do dnia 28 stycznia 2014 r., do godz. 12.30”.

9. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 r., o godz. 12.30,
w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15 pok. nr 046.

10. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 r., o godz. 9.00. - w budynku przy
ul. Miodowej 15 w Warszawie i o godz. 9.45 - w budynku przy ul. Długiej 38/40
w Warszawie.
11. Osoba do kontaktu:
Pan Grzegorz Dąbrowski - tel: (22) 634-94-68

12. Szczegółowe zasady najmu regulować będą umowy najmu zawarte pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a oferentami wybranymi w konkursie.
FORMULARZ OFERTOWY

Projekt Umowy Najmu

REGULAMIN

załącznik nr 4 do regulaminu

załącznik nr 4 do regulaminu


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-21
Data publikacji:
       2014-01-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-21Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 3470 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.