nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

specjalista w Wydziale ds. Służby Cywilnej w Biurze KadrNr ogłoszenia: 157217 poz. 1430

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale ds. Służby Cywilnej w Biurze Kadr
Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- organizowanie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w urzędzie i przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
- przygotowywanie sprawozdań dotyczących naboru na wolne stanowiska w urzędzie,
- organizowanie przebiegu pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz koordynowanie procesu odbywania służby przygotowawczej w urzędzie,
- współudział w zakresie sporządzania okresowych ocen członków korpusu służby cywilnej,
- współudział w zakresie sporządzania opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej,
- sporządzanie comiesięcznych raportów ruchu kadrowego na potrzeby Wydziału.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy pokój znajduje się na 1 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w skrzydle B i C budynku;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:


- wykształcenie: wyższe magisterskie,
- roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją procesu rekrutacji i selekcji,
- bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z przepisami wykonawczymi,
- znajomość technik rekrutacji i selekcji,
- znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność redagowania pism urzędowych,
- umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkim,
- roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów,, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.02.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia,
Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale ds. Służby Cywilnej w Biurze Kadr”


Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-22
Data publikacji:
       2014-01-22
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-22Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2007 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.