nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Refundacyjno-Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacjinr ogłoszenia: 157404 poz. 1436

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Refundacyjno-Prawnym
w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

Liczba lub wymiar etatu: 1
„umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• ocenianie wniosków o objecie refundacją leków, wyrobów medycznych oraz FSMP
pod kątem formalno – prawnym,
• przygotowywanie projektów decyzji oraz innego rodzaju rozstrzygnięć administracyjnych
dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego,
• wspomaganie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wierzytelności powstałych w związku z wydawaniem decyzji refundacyjnych i decyzji nakładających kary,
• przygotowywanie dokumentacji spraw sądowo-administracyjnych i przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do sądów administracyjnych na decyzje Ministra Zdrowia,
• odnotowywanie w bazie wszystkich rozstrzygnięć wraz etapem i terminami prowadzonych spraw,
• udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania i skargi w zakresie należącym do kompetencji Wydziału.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu
na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

• wykształcenie: wyższe prawnicze,
• znajomość zagadnień dotyczących ustawy refundacyjnej,
• znajomość procedur administracyjnych,
• zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
• komunikatywność.
wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
• umiejętność rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu,
• dyspozycyjność,
• znajomość LEX, MS Office,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 10.02.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem „specjalista w Wydziale Refundacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji - „umowa na zastępstwo”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
w Departamencie Polityki Lekowej - (22) 634-95-53,
w Biurze Kadr - (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną
kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne
Etap 2: test wiedzy merytorycznej,
Etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-28
Data publikacji:
       2014-01-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2558 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.