nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnymnr ogłoszenia: 157399 poz. 1434

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty ds. legislacji w Wydziale Legislacji
w Departamencie Prawnym

Liczba lub wymiar etatu: 1
umowa na zastępstwo


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, w tym wykonujących prawo UE,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych innych ministrów, w tym umów międzynarodowych, po zasięgnięciu opinii komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, właściwych ze względu na przedmiot opiniowanego projektu aktu prawnego oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których akty te są rozpatrywane,
• opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych z działu – zdrowie,
• przygotowywanie opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązujących aktów prawnych, w tym z działu „zdrowie”.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się po budynku; praca wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz dyspozycyjnością;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; pokój znajduje się na II piętrze; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:


• wykształcenie: wyższe prawnicze,
• ukończona aplikacja legislacyjna albo podyplomowe studium zagadnień legislacyjnych albo co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
• znajomość zasad techniki prawodawczej,
• wiedza systemowa z zakresu działu - zdrowie,
• komunikatywność.


wymagania dodatkowe:

• roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
• znajomość systemu ochrony zdrowia,
• umiejętność obsługi komputera, w tym program Lex,
• znajomość języka angielskiego,
• dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej albo podyplomowego studium zagadnień legislacyjnych albo co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych,
• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 10.02.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym – umowa na zastępstwo”


Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty: Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Prawnym - (22) 63-49-413,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-01-28
Data publikacji:
       2014-01-29
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-01-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2471 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.