nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów MedycznychPREZES
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ogłasza nabór na stanowisko:
Wiceprezesa Urzędu
do spraw Wyrobów Medycznych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

siedziba: ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa


Kandydaci przystępujący do naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych powinni spełniać następujące wymagania:
n i e z b ę d n e:

1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę w zakresie prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczącą produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów oraz z zakresu finansów publicznych;
3) posiadać co najmniej trzy letnie zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w: a) uczelniach i innych placówkach naukowych, które posiadają prawo nadawania stopni naukowych, lub b) instytutach badawczych, lub c) administracji publicznej właściwej w zakresie ochrony zdrowia albo administracji weterynaryjnej właściwej w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz;
4) korzystać z pełni praw publicznych;
5) posiadać obywatelstwo polskie.

p o ż ą d a n e:

posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Wiceprezesa Urzędu do spraw Wyrobów Medycznych obejmuje wspomaganie Prezesa Urzędu w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia postępowań i wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, obrotu i używania wyrobów, w szczególności:
a) wydawania decyzji w zakresie wyrobów,
b) prowadzenia bazy danych zgłoszeń i powiadomień o wyrobach,
c) sprawowania nadzoru nad incydentami medycznymi wyrobów oraz działaniami z zakresu bezpieczeństwa wyrobów,
d) wydawania, w drodze decyzji, pozwoleń na prowadzenie badania klinicznego wyrobu oraz na zmiany w badaniu klinicznym,
e) dokonywania wpisu badania klinicznego wyrobu do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych,
f) sprawowania nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) rozstrzygania sporów dotyczących reguł klasyfikacji oraz ustalanie: – klasyfikacji wyrobów medycznych, – klasyfikacji wyposażenia wyrobów medycznych, – kwalifikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro,
h) wydawania świadectw wolnej sprzedaży,
i) współpracy i wymiany informacji z organizacjami międzynarodowymi, w tym wymiany informacji z zakresu bezpieczeństwa;
3) współpracy z organami administracji publicznej i instytutami badawczymi;
4) współpracy z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, Europejską Agencją Leków (EMA), Europejskim Dyrektoriatem do spraw Jakości Leków (EDQM), właściwymi organami państw członkowskich i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys wraz z listem motywacyjnym – własnoręcznie podpisane;
2) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość (np.: dowód osobisty, paszport);
3) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie wykształcenia wyższego;
4) kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie co najmniej 3 - letniego zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 ogłoszenia (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – własnoręcznie podpisaną;
6) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – własnoręcznie podpisane;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – własnoręcznie podpisane;
8) oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
9) poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia jeżeli są w posiadaniu kandydata:
1) kopia świadectwa potwierdzajacego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o służbie cywilnej);
2) oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej );
3) kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań pożądanych lub oświadczenie kandydata potwierdzające ich spełnianie.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Wymagane Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, a także inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 4 należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa w Kancelarii Głównej albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach na adres:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa

z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA URZĘDU DO SPRAW WYROBÓW MEDYCZNYCH”

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2014 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

Informacje o metodach i technikach naboru:
proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów:
a) weryfikacji formalnej zgłoszenia kandydata polegającej na sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz przepisów prawa, w tym w szczególności z postanowień art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451 z późn. zm.);
b) rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikację formalną, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej dotyczącej produktów leczniczych, produktów biobójczych, wyrobów oraz z zakresu finansów publicznych, a także ocena doświadczenia zawodowego i sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-07
Data publikacji:
       2014-02-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-07Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1597 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.