nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skargnr ogłoszenia: 157993 poz. 1437

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
głównego specjalisty w Wydziale Kontroli
w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

Liczba lub wymiar etatu: 0,5


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przeprowadzanie kontroli w podmiotach leczniczych na terenie Polski,
• przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia,
• udział w pracach zespołu kontrolnego oraz prowadzenie dokumentacji zespołu,
• dokumentowanie ustaleń kontroli oraz sporządzanie końcowych dokumentów kontroli,
• przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, w tym formułowanie propozycji zaleceń pokontrolnych,
• opracowywanie zbiorczych dokumentów analitycznych na podstawie ustaleń kontroli,
• przygotowywanie bieżącej korespondencji dotyczącej prowadzonych kontroli.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju;


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:


• wykształcenie: lekarz,
3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku lekarza,
• posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,
• znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
• znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• znajomość ustawy o działalności leczniczej,
• znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
• znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli,
• komunikatywność.
wymagania dodatkowe:


• dobra znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa wykonywania zawodu,

• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 06.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”
Inne informacje:
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53-00-240,
-w Biurze Kadr (22) 63-49-276.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-19
Data publikacji:
       2014-02-20
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-19Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1330 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.