nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Pomocy Technicznej w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 157994 poz. 1438

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Pomocy Technicznej
w Departamencie Funduszy Europejskich


Liczba lub wymiar etatu: 1 (umowa na zastępstwo)


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• opracowywanie planów szkoleń, programów szkoleń, przygotowywanie wniosków szkoleniowych oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, w celu zapewnienia podnoszenia kwalifikacji kadr zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Strukturalnych i programów pomocowych,
• przygotowywanie szczegółowych opisów merytorycznych przedmiotów zamówienia, w celu realizacji szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów pomocowych,
• przygotowywanie opisów faktur w ramach zadań realizowanych przez Wydział Pomocy Technicznej, w celu prawidłowego zaksięgowania wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach Kosztów zarządzania i Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
• uczestniczenie w udzielaniu zamówień publicznych – szacowaniu wartości zamówień, przygotowywaniu Szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, współpraca z wykonawcami w celu prawidłowej i efektywnej realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także w ramach Kosztów zarządzania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

• wykształcenie: wyższe,
1 rok doświadczenia zawodowego,
• wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych,
• znajomość metod wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy,
• zdolność planowania,
• zdolność analitycznego myślenia.


wymagania dodatkowe:

• wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
• przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

• kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.


Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 06.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Pomocy Technicznej w Departamencie Funduszy Europejskich – umowa na zastępstwo”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich - (22) 53-00-250,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-19
Data publikacji:
       2014-02-20
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-19Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1304 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.