nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Inspektor w Wydziale do spraw Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnegonr ogłoszenia: 158189 poz. 1441
MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor w Wydziale do spraw Wynagrodzeń
w Biurze Dyrektora Generalnego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- rozliczanie środków na wynagrodzenia pracowników w ramach rezerw celowych oraz w paragrafach klasyfikacji budżetowej; sporządzanie okresowych i rocznych informacji o wykorzystaniu poszczególnych rezerw celowych,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk Rp-7) dla pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz osób będących pracownikami zlikwidowanych jednostek podległych MZ,
- ustalanie uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalanie podstaw zasiłkowych, stawek oraz naliczanie zasiłków; prowadzenie kartotek zasiłkowych dla pracowników,
- sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników urzędu, naliczanie należnych wynagrodzeń, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego; prowadzenie kartotek płacowych dla pracowników; sporządzanie zestawień płacowych,
- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-40) dla pracowników Ministerstwa Zdrowia.
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej powyżej 4 godz. dziennie; wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze w części „A”; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C”; budynek nie posiada windy i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie: średnie ekonomiczne,
- roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość przepisów dotyczących podatków dochodowych od osób fizycznych,
- znajomość przepisów dotyczących wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych,
- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows - Word, Excel),
- umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej,
- znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych: SIMPLE, PŁATNIK, VideoTEL, TREZOR,
- umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,
- umiejętność organizacji pracy,
- rzetelność,
- systematyczność,
- terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „inspektor w Wydziale ds. Wynagrodzeń w Biurze Dyrektora Generalnego”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- w Biurze Dyrektora Generalnego 22- 63- 49- 494,
- w Biurze Kadr 22-63-49-521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-28
Data publikacji:
       2014-03-03
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-28Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1400 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.