nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia PublicznegoB[nr ogłoszenia: 158192 poz. 1442

MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej
w Departamencie Zdrowia Publicznego

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
B[Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- realizowanie zadań związanych z opieką paliatywną, hospicyjną i długoterminową,
- przygotowywanie informacji, opinii, analiz oraz sprawozdań na temat opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej,
- rozpatrywanie skarg i wniosków, przygotowywanie projektów odpowiedzi
na zapytania i interpelacje poselskie oraz inne pisma związane z realizowanymi zadaniami,
- opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych merytorycznie z realizowanymi zadaniami oraz opracowywanie założeń merytorycznych do projektów aktów prawnych,
- uczestniczenie w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, związanych z poprawą opieki w dziedzinie medycyny paliatywnej, hospicyjnej
i długoterminowej,
- analiza i opiniowanie dokumentów oraz uczestniczenie w pracach z zakresu działań dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej, pozostających we właściwości Wydziału,
- realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej, w szczególności przygotowywanie merytoryczne wkładów do tworzonych dokumentów w zakresie opieki paliatywnej, hospicyjnej i długoterminowej.
Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, z zakresu zdrowia publicznego
lub z zakresu psychologii,
- 2 lata doświadczenia zawodowego,

- znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności regulacji prawnych dotyczących opieki i profilaktyki zdrowotnej,
- znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
- komunikatywność.
wymagania dodatkowe:
- 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochronie zdrowia,
- znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
- kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 łub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na
stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.03.2014 r. pod adresem:
B[Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „starszy specjalista w Wydziale Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej w Departamencie Zdrowia Publicznego”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
B[Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
B[etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
B[etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-28
Data publikacji:
       2014-03-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1600 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.