nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87)Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych
w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym do spraw Transplantacji Poltransplant z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87)


1. Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-finansowych w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant winien spełniać następujące wymagania formalne:
1) posiadać wyższe wykształcenie ekonomiczne;
2) posiadać obywatelstwo polskie;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) nie być prawomocnie skazanymi za przestępstwo umyślne;
5) nie być karanymi zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
6) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Udokumentowanie spełnienia wymagań formalnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu kopii dyplomu ukończenia wydziału ekonomicznego wyższej uczelni
- w punkcie 2 kopii dowodu osobistego
- w punktach 3-6 złożenia oddzielnych pisemnych oświadczeń.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:
1) posiadać co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) posiadać umiejętność obsługi komputera i standardowych aplikacji edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnych;
3) znać język angielski w stopniu komunikatywnym
4) wykazać znajomość obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej przepisów prawnych w zakresie medycyny transplantacyjnej;
5) wykazać znajomość Programu Wieloletniego na lata 2010-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”;
6) wykazać znajomość procedur pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
7) wykazać znajomość funkcjonowania polskich i międzynarodowych organizacji działających w obszarze pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
8) wykazać znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem planowania budżetowego;
9) wykazać znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
10) wykazać znajomość obowiązujących w Polsce przepisów o finansowaniu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych podanych
- w punkcie 1 polega na złożeniu zaświadczenia z miejsca pracy
- w punktach 2-3 złożenia oddzielnych pisemnych oświadczeń
- w punktach 4-10 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji konkursowej i może być poparte przedstawieniem zaświadczeń o odbyciu kursów i szkoleń z zakresu wymaganej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

3. Dodatkowo będą brane pod uwagę następujące wymagania pożądane:
1) doświadczenie we współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami działających w obszarze rekrutacji dawców szpiku, pobierania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych;
2) doświadczenie w realizacji konkursów w ramach programów polityki zdrowotnej;
3) doświadczenie w działalności wydawniczej w zakresie wydawania biuletynów, zlecania druku i dystrybucji ulotek i informatorów;
4) doświadczenie w organizacji i prowadzeniu kursów, szkoleń i konferencji;
5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) znajomość rachunkowości, zasad obiegu dokumentów, sposobu ewidencji wynagrodzeń;
7) umiejętność rekrutacji pracowników;
8) umiejętność gromadzenia danych statystycznych i ich analiz;
9) umiejętność sporządzenia planu finansowego instytucji.

Udokumentowanie spełnienia wymagań pożądanych podanych w punktach 1-9 odbędzie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji konkursowej i może być poparte przedstawieniem zaświadczeń o odbyciu kursów i szkoleń z zakresu wymaganej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

4. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

5. Wymagane oraz dodatkowe dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, albo przesłać (decyduje data nadania przesyłki) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-finansowych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant” wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2014 r.

7. Statut i regulamin organizacyjny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant są dostępne na stronie internetowej www.poltransplant.org.pl , sprawozdania finansowe za lata 2011 i 2012 dostępne są na pisemny wniosek w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji Poltransplant, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

8. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów mówiących o spełnieniu wszystkich wymagań formalnych oraz wymagań niezbędnych pkt. 1 – 3 nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego i nie podlegają uzupełnieniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-28
Data publikacji:
       2014-03-03
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-02-28Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1529 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.