nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego „umowa na zastępstwo”nr ogłoszenia: 158608 poz. 1448


MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych
w Departamencie Zdrowia Publicznego „umowa na zastępstwo”

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, sprawozdań, opracowań
i analiz w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru merytorycznego nad Krajowym i Regionalnymi Ośrodkami Psychiatrii Sądowej,
 analiza sprawozdań z sądowych wizytacji szpitali psychiatrycznych – w celu identyfikacji naruszeń prawa i podjęcia stosownych interwencji,
 współpraca z Komisją Psychiatryczną do spraw Środków Zabezpieczających, właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości – w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu środków zabezpieczających (oceny potrzeb
i zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc do wykonywania środków zabezpieczających),
 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia
oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. z konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny) w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie wyższe magisterskie,
 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z działalnością w ochronie zdrowia,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 znajomość procedur legislacyjnych i postępowania administracyjnego,
 znajomość problematyki z zakresu lecznictwa psychiatrycznego i systemu środków zabezpieczających oraz organizacji systemu ochrony zdrowia,
 znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz procedur obowiązujących w procesie tworzenia przepisów prawa,
 umiejętność przedstawiania koncepcji realizacji zadań,
 komunikatywność.

wymagania dodatkowe:
 wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa lub zdrowia publicznego,
 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 ukończone studia podyplomowe, szkolenia tematyczne, aplikacja adwokacka,
 znajomość drugiego języka roboczego UE na poziomie komunikatywnym,
 znajomość zagadnień z zakresu prawa karnego, praw człowieka i praw pacjenta, ekonomii – finansowania świadczeń zdrowotnych,
 umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia
i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.03.2014 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
ul. Miodowa 15
00 – 952 Warszawa

z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Psychiatrii i Patologii Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego – „umowa na zastępstwo”".

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
- w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 203,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-13
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2105 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.