nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej (umowa na zastępstwo)nr ogłoszenia: 158589 poz. 1445

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Programów Zdrowotnych
w Departamencie Polityki Zdrowotnej (umowa na zastępstwo)

Liczba lub wymiar etatu: 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa wspólnotowego i działania organizacji międzynarodowych, także w języku angielskim oraz uczestnictwo w realizacji zadań z zakresu współpracy z Unią Europejską,
 przygotowywanie opinii Departamentu, w trybie uzgodnień wewnątrzresortowych
i międzyresortowych, odnoszących się do nowych i nowelizowanych aktów prawnych,
 opracowywanie aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań Wydziału,
 udzielanie wyjaśnień i opinii, w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Wydziału,
 prowadzenie monitoringu wykazu prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów,
 prowadzenie spraw w zakresie zadań Wydziału dotyczących przygotowywania dokumentów w ramach systemu koordynacji, tj. wypracowywania stanowisk prezentowanych na forum instytucji współpracy,
 prowadzenie spraw w zakresie przygotowania wyjazdów zagranicznych pozostających
w zakresie zadań Wydziału,
 rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma związane z zadaniami Wydziału, opracowywanie informacji
i sprawozdań dotyczących realizowanych zagadnień dla Rady Ministrów, Sejmu RP
oraz Senatu RP.

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
wymagana jest komunikatywność, dyspozycyjność i odporność na stres;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy, pokój znajduje się na 2 piętrze;
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
roczne doświadczenie zawodowe,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 znajomość ustawy o działalności leczniczej,
 znajomość ustawy o publicznej służbie krwi,
 znajomość zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
 znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,
 umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

wymagania dodatkowe:

- półroczne doświadczenie zawodowe w komórkach ds. prawnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Zdrowotnych w Departamencie Polityki Zdrowotnej (umowa na zastępstwo)”
Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- w Departamencie Polityki Zdrowotnej (22) 63 49 512,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-13
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2058 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.