nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Programowania i Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w Departamencie Funduszy Europejskichnr ogłoszenia: 158602 poz. 1447

MINISTERSTWO ZDROWIA w WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydata na stanowisko:
specjalisty w Wydziale Programowania i Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
w Departamencie Funduszy Europejskich


Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 monitorowanie realizacji projektów w ramach SPPW w zakresie zgodności z umową/ porozumieniem w sprawie realizacji projektu oraz dokumentami programowymi SPPW, w tym weryfikowanie, opiniowanie pod względem formalno - merytorycznych raportów okresowych, rocznych, końcowych wraz z wnioskami o płatność oraz prowadzenie działań kontrolnych w projektach, w celu ich prawidłowego i sprawnego wdrażania,
 utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucjami Realizującymi projekty przez siebie nadzorowane, w tym weryfikacja oraz akceptacja wniosków Instytucji Realizujących o zmiany w realizowanych projektach, w celu sprawnego oraz zgodnego z dokumentami programowymi wdrażania projektów,
 współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w zakresie planowania środków na finansowanie projektów w ramach SPPW, rozliczania wydatków poniesionych w ramach projektów, weryfikacji wniosków o płatność oraz dokonywania płatności na rzecz Instytucji Realizujących, w celu zapewnienia przepływów finansowych w projektach,
 sporządzanie rocznych i kwartalnych planów wizyt monitorujących, prowadzenie nadzoru nad ich realizacją oraz utrzymywanie kontaktów w tym zakresie z Krajową Instytucją Koordynującą (Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju) w celu wypełniania przez Instytucję Pośredniczącą obowiązku stałego monitoringu nadzorowanych projektów,
 sporządzanie sprawozdań z postępów w realizacji nadzorowanych przez siebie projektów, w celu przekazywania informacji do jednostek o nie występujących,
 bieżąca aktualizacja bazy danych projektów realizowanych w ramach obszaru tematycznego „ochrona zdrowia” SPPW w zakresie nadzorowanych przez siebie projektów oraz prowadzenie odrębnego arkusza kalkulacyjnego wydatków w ramach projektów, w celu archiwizowania dokumentacji projektowej oraz nadzorowania postępów finansowych w projektach,
 współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie SPPW, w szczególności z Krajową Instytucją Koordynującą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz Biurem Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, w celu poprawnego i skutecznego wdrażania projektów,
 uczestniczenie w działaniach związanych z opiniowaniem oraz aktualizacją procedur oraz innych dokumentów związanych z wdrażaniem SPPW, w celu usprawnienia wdrażania SPPW.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.; wyjazdy służbowe - krajowe i zagraniczne ;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

 wykształcenie: wyższe,
 1 rok doświadczenia w administracji publicznej lub w instytucjach zajmujących się obsługą projektów dofinansowanych z funduszy zagranicznych,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 wiedza z zakresu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
 wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz finansów publicznych,
 umiejętność pracy w zespole i zdolności komunikacyjne,
 umiejętność gromadzenia i analizy danych,
 umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji.
wymagania dodatkowe:

 wykształcenie: wyższe ekonomiczne, z zakresu zarządzania lub finansów,
 przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami i monitorowania realizacji projektów,
 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programowania i Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w Departamencie Funduszy Europejskich – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- w Departamencie Funduszy Europejskich - (22) 53-00-165,
- w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-13
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 1966 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.