nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dzieckanr ogłoszenia: 158595 poz. 1446

MINISTERSTWO ZDROWIA W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem
w Departamencie Matki i Dziecka

Liczba lub wymiar etatu: 1 „umowa na zastępstwo”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 prowadzenie spraw związanych z realizacją profilaktycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom w wieku noworodkowym, niemowlęcym, żłobkowym i przedszkolnym przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma kierowane w tym zakresie do departamentu,
 przygotowywanie i współuczestniczenie we wdrażaniu projektów rozwiązań w celu niwelowania presji marketingowej wobec dzieci mającej wpływ na ich niekorzystne postawy zdrowotne,
 przygotowywanie i współuczestniczenie we wdrażaniu projektów rozwiązań w sprawach dotyczących ochrony kobiet i dzieci wobec przemocy, w tym przemocy seksualnej,
 przygotowywanie i współuczestniczenie we wdrażaniu projektów rozwiązań w sprawach dotyczących rozpowszechniania promocji karmienia piersią, mających na celu przekonanie kobiet o szczególnym znaczeniu pokarmu kobiecego dla dziecka,
 przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie kierowane do Ministra Zdrowia w zakresie właściwości departamentu,
 przygotowywanie i udział w obsłudze spotkań i konferencji oraz innych działań promocyjnych organizowanych przez departament, zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej i wymaga obsługi komputera powyżej
4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi podróżami służbowymi;
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na I piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe,
6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia matki i dziecka,
 znajomość zagadnień dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi,
 znajomość ustawy o prawach pacjenta,
 znajomość procedur administracyjnych,
 umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 umiejętność obsługi komputera,
 komunikatywność.
wymagania dodatkowe:
 doświadczenie zawodowe w ochronie zdrowia,
 znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 życiorys i list motywacyjny,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 28.03.2014 r. pod adresem:
Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr ul. Miodowa 15 00 -952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Profilaktycznej Opieki nad Matką i Dzieckiem w Departamencie Matki i Dziecka – umowa na zastępstwo”
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www2.mz.gov.pl: Ogłoszenia i komunikaty; Praca.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Po zakończeniu procesu naboru oferty kandydatów, z wyjątkiem oferty kandydata wyłonionego, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- w Departamencie Matki i Dziecka (22) 53 00 231,
- w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-13
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2014-03-19
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-19Marlena Woźniak zmiana danych kontaktowych
2014-03-13Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 2500 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.