nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego o wartości poniżej 300 Euro - drewno pochodzące z wycinkiStosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Ministerstwo Zdrowia informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.
Wykaz zbędnych składników drewno opałowe po wycince i pocięciu:


LP.

Nazwa składnika majątku ruchomego

J.m.

Ilość

Cena w zł/ m3

Sposób zagospodarowania
1 Drewno opałowe po wycince drzewa z gatunku wiąz m3 7 130 sprzedaż, przekazanie, darowizna

1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Ministerstwa Zdrowia odbywa się poprzez:
a) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym;
b) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego;
c) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt a i b;
d) przekazanie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. a, b i c.
2. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
d) telefon kontaktowy.
3. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:
a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby;
b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku;
c) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;
d) telefon kontaktowy.
4. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
e) nazwę, siedziby i adres jednostki, statut;
f) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka;
g) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
h) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
i) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Ministerstwa Zdrowia. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) do dnia 21 marca 2014 r. na adres: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@mz.gov.pl

Składniki majątku można oglądać w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w dniach 11 – 20 marca 2014 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów oraz do kontaktów w sprawie wniosków jest Pan Marek Jasiński tel. 22 634 94 75.

W przypadku ofert kupna należy na kopercie umieścić następującą informację:

„Zbędne składniki majątku ruchomego nie otwierać do dnia 21 marca 2014 r.”

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia po uiszczeniu ceny zakupu przez nabywcę. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. Pisemne wnioski, które wpłyną po terminie odsyła się, a w przypadku braku takiej możliwości pozostawia się w aktach sprawy bez otwierania.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą sama cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Ministerstwo Zdrowia może przeprowadzić dodatkową aukcję.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-03-14
Data publikacji:
       2014-03-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2014-03-14Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5804 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.