nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Ogłoszenie konkursowe na realizatorów w roku 2011 Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”19.11.2012 Wybór realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”


21.04.2011 Wybór realizatora Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

28.03.2011 Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i niespełniających wymagań formalnych w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 - 2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w roku 2011 realizatora lub realizatorów Programu zdrowotnego pt.: Program Wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, dnia 8 marca 2011 r.
OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora lub realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA.

Cel zadania:
Zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” zawartymi w rozdziale VI – Zadania Programu finansowane z budżetu państwa, punkt Zadania inwestycyjne (majątkowe) finansowane wyłącznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia ppkt. 2 realizujący cel zawarty
w rozdziale III pkt 3.2 pkt 5 ppkt 2 jakim jest poprawa wyposażenia
w wysokospecjalistyczny sprzęt banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA.


Przedmiot konkursu:
Wybór realizatora/realizatorów Programu w 2011 i 2012 roku w zakresie wyposażenia i doposażenia w niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt:
1) banków tkanek i komórek lub;
2) medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA.

Wymagania formalne:
1. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pt.: Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. Aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej).
4. Statut jednostki.
5. Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia OC.
6. Informację o przychodach z innych źródeł lub ich braku na realizację zadań tego samego rodzaju.
7. Oświadczenie o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- prawdziwości danych zawartych w ofercie,
- wyrażeniu zgody na przystąpienie do wspólnego przetargu w przypadku zakupów co najmniej trzech egzemplarzy wysokospecjalistycznego sprzętu tego samego rodzaju (załącznik nr 3).
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
9. Wypełnione załączniki nr 1, 2 i 2a w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Wymagania merytoryczne:
1. Oferta realizacji Programu, zawierająca wykaz planowanego niezbędnego wyposażenia lub doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt z określeniem obecnego stanu posiadanego niezbędnego wysokospecjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w ofercie konkursowej (w formie tabelarycznej zawierającej w szczególności informacje dotyczące daty zakupu, stopnia jego zużycia lub daty ostatniego remontu).
2. Plan rzeczowo – finansowy Programu, określony w załączniku nr 2 i 2a zawierający w szczególności:
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
- harmonogram realizacji Programu,
- szacunkową kalkulację kosztów, w odniesieniu do planowanego niezbędnego wyposażenia lub doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzęt.
3. Liczba możliwych do wykonania zadań (procedur) udzielanych przez Oferenta z określeniem ich zakresu (zwiększenia liczby procedur lub poprawy ich jakości) po realizacji wyposażenia lub doposażenia w niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt określony w ofercie konkursowej.
4. Informacja na temat prowadzonej przez jednostkę działalności, w tym:
- wielkość i struktura zasobów Oferenta, zapewniających realizację zadania będącego przedmiotem Programu ze wskazaniem posiadanego niezbędnego wysokospecjalistycznego sprzętu o podobnych parametrach do planowego wyposażenia lub doposażenia lub jego braku wraz z określeniem sposobu jego wykorzystania w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego stosowanych procedur przygotowywanych do przeszczepiania u ludzi komórek i tkanek.
5. Posiadane pozwolenia Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności banku tkanek i komórek lub medycznego laboratorium diagnostycznego wykonującego badania HLA w tym również (jeżeli posiada) certyfikaty krajowe i zagraniczne.
6. Udokumentowane, przygotowanie personelu do wykonywania procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej.
7. Zapewnienie specjalistycznej kadry przygotowanej do wykonania zadania lub zadań związanych z przeprowadzaniem procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn zm.).
8. Opinia Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek dotycząca zasadności przedłożonej oferty konkursowej – wskazująca na konieczność wyposażenia i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzętu dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA w danym roku.
9. Udokumentowanie zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej (wskazać podmiot kontrolujący).
10. Udokumentowane posiadanie systemu zapewnienia jakości, Oferent który posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności składa oświadczenie o:
a. stosowaniu obowiązujących standardowych procedur operacyjnych,
b. zapewnieniu o stosowaniu obowiązujących systemów kontroli wewnętrznej stosowanych procedur,
c. określenie osoby lub osób odpowiedzialnych za przebieg stosowanych standardowych procedur operacyjnych,
d. zapewnienie kadry specjalistycznej przeprowadzającej walidację sprzętu wysokospecjalistycznego do zadania lub zadań wykonywanych na tym sprzęcie.

Kryteria wyboru Oferenta:
- Spełnienie wymagań określonych w Programie.
- Koszt realizacji Programu.
- Punktacja każdego zadania:
1. Określenie obecnego stanu posiadanego wysokospecjalistycznego sprzętu o zbliżonych parametrach do wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w ofercie konkursowej– od 0 do 5 punktów.
2. Ocena planu rzeczowo – finansowego, Programu, określonego w załączniku nr 2 i 2a - od 0 do 5 punktów.
3. Ocena dysponowania specjalistyczną kadrą, przygotowaną do wykonania zadania lub zadań związanych z przeprowadzaniem procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej –od 0 do 5 punktów.
4. Ocena zapewnienia zewnętrznej niezależnej kontroli jakości w zakresie wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej (wskazać podmiot kontrolujący). – od 0 do 5 punktów.
5. Ocena możliwości zrealizowania wykonywania zadania lub zadań na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej – od 0 do 5 punktów.
6. Ocena systemu zapewnienia jakości na podstawie oświadczeń składanych przez Oferenta – od 0 do 5 punktów.
7. Ocena doświadczenia w zakresie wykonywania procedur na wysokospecjalistycznym sprzęcie określonym w ofercie konkursowej od 0 do 5 punktów.
8. Ocena wielkości i struktury zasobów Oferenta zapewniających realizacje zadania będącego przedmiotem Programu – od 0 do 5 punktów.

Oferty będą rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
(Dz. Urz. MZ Nr 4, poz. 32).
Sposób sporządzenia oferty:
- Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie.
- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: „Za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
- Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach:
1. Pierwsza koperta pozwalająca stwierdzić spełnienie warunków formalnych pt.: „Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych” powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania formalne” oraz dodatkowo dane zawarte w załączniku nr 1, 2 i 2a w formie elektronicznej (płyta CD).
2. Druga koperta zawierająca dane merytoryczne pt. „Informacje dotyczące spełnienia warunków merytorycznych” – powinna zawierać dokumenty wymienione w pozycji pt. „Wymagania merytoryczne.”

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie z dopiskiem:
Konkurs na wybór realizatorów zadania Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie wyposażenia
i doposażenia w wysokospecjalistyczny sprzętu dla banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania HLA.


Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu złożenia oferty/uzupełnienia braków formalnych decyduje dzień wpływu oferty/przedmiotowych braków do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
6. Możliwe jest uwzględnienie oferty i uzupełnienia braków formalnych po upływie terminów przewidzianych do ich złożenia, jeżeli Oferent uprawdopodobni, iż niedotrzymanie terminu nastąpiło bez jego winy.
7. Oferent może wskazać, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) podlegającą wyłączeniu z dostępu dla innych podmiotów.
8. Minister Zdrowia zastrzega, iż ostateczna wysokość środków finansowych na rok 2012 będzie potwierdzona po zatwierdzeniu budżetu państwa w roku 2012 i może ulec zmianie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty składa się w terminie 15 dni od dnia ukazania się na tablicy ogłoszeń w siedzibie,
i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia, ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert. Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2011 na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje dzień wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-22
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-22Marlena Woźniak dodano: Wybór realizatora

Statystyka strony: 4117 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.