nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Wytyczne dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie dotacji albo przekazania środków w związku z przekształceniem SPZOZ w spółki kapitałowe w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczejWYTYCZNE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE DOTACJI ALBO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW W ZWIĄZKU
Z PRZEKSZTAŁCENIEM SPZOZ W SPÓŁKI KAPITAŁOWE
W RAMACH USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ


W celu ubiegania się o dotację albo przekazania środków zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z przekształceniem spzoz w spółkę kapitałową, składając wniosek na podstawie art. 198 ustawy, należy przedłożyć wraz z wnioskiem kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem poniższych dokumentów:
1. Uchwałę podmiotu tworzącego o przekształceniu SPZOZ w spółkę kapitałową;
2. Dokument potwierdzający wartość zobowiązań przejętych przez podmiot tworzący SPZOZ, zgodnie z art. 72 ustawy o działalności leczniczej, w tym: wartość zobowiązań wymagalnych;
3. Akt przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową;
4. Akt założycielski spółki kapitałowej, oraz


W zakresie art. 197 pkt. 1
Wpis spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców.

W zakresie art. 197 pkt 2 - w zależności z jakiego tytułu podmiot tworzący będzie ubiegał się o dotację

a) Wypełniony formularz Z-1 wraz z ugodami zawartymi z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od spzoz oraz przelewy bankowe poświadczające zrealizowanie ugody;
b) Wypełniony formularz Z-2 wraz z projektem Programu restrukturyzacji z 2005 r sporządzonym przez spzoz na potrzeby ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.). Decyzje o warunkach restrukturyzacji i zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Umowy kredytowe z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy oraz zaświadczenie z Banku informujące o wysokości kredytu na dzień przejęcia przez podmiot tworzący. Do ustalania wysokości dotacji będą brane pod uwagę kredyty wpisane w powyższy program restrukturyzacji;
c) Faktury wraz z przelewami bankowymi potwierdzającymi uiszczenie przez podmiot tworzący, który przekształcił spzoz w spółkę kapitałową podatku od towarów i usług;
d) Umowę/y pożyczki/ek udzielonej/ych przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej/ych przed dniem 31 grudnia 2009 r., oraz dokument potwierdzający wysokość pozostałej/ych do spłaty pożyczki/ek w dniu przekształcenia (sprawozdanie finansowe);
e) Fakturę/y za wycenę poniesionych kosztów wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej.
f) Umowę/y kredytu wraz z poręczeniem podmiotu tworzącego oraz dokumenty księgowe świadczące o spłacie przez podmiot tworzący tego kredytu.

Formularze Z-1 i Z-2 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-03-05
Data publikacji:
       2012-03-05
Opublikowany przez: Monika Latoszek
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-07
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-07Marlena Woźniak aktualizacja

Statystyka strony: 3055 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.