nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD25.07.2012 Lista oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w ramach postępowania konkursowego na wybór realizatorów zadania pt.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”
04.09.2012 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór realizatorów zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce” w ramach „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na przedmiotowe zadanie.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursowe na realizację programu zdrowotnego.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” w ramach zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 25 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010 – 2012 POLKARD” – w zakresie zadania pn.: „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Zakres finansowania programu ze środków Ministerstwa Zdrowia (wydatki majątkowe) w dziedzinie kardiochirurgii obejmuje zakup aparatury ECMO z wymiennikiem transportowym.

Do konkursu może przystąpić podmiot wykonujący zadania w zakresie ochrony zdrowia mający w swojej strukturze oddział lub klinikę kardiochirurgii.

Wymagania formalne:
1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
3. prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf

załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
5. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania oferenta,
6. statut jednostki,
7. aktualna kopia polisy OC, obejmująca okres realizacji zadania,
8. pisemna zgoda oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych,
9. oświadczenie, że cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie jest niższa niż 10 000,00 PLN,
10. oświadczenie o 15% udziale własnym oferenta w kosztach zakupu sprzętu,
11. oświadczenie o możliwości obsługi finansowo-księgowej programu,
12. dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie sprzętu będącego przedmiotem konkursu w 2012 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta,
13. informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
14. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
15. informacja o przychodach podmiotu wykonującego działalność leczniczą z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne uzyskane w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskane w poprzednim roku obrotowym.

Wymagania merytoryczne:
1. udokumentowane dysponowanie bazą kardiochirurgiczną oraz kadrą kardiochirurgów. Prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie aktualnych umów o pracę lub kontraktów,
2. udokumentowanie liczby zabiegów ECMO żylno-żylnego i żylno-tętniczego u dorosłych i dzieci wykonana w danym ośrodku w roku 2010 i 2011,
3. przygotowanie zespołu kardiochirurg – anestezjolog – perfuzjonista do kwalifikacji i prowadzenia chorych z ciężka niewydolnością krążeniową lub oddechową nie reagującą na konwencjonalne leczenie metodą ECMO (prawidłowym sposobem udokumentowania są kopie certyfikatów, dyplomów lub zaświadczeń o odbytych szkoleniach),
4. kopia kontraktu potwierdzona przez właściwy Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia faktu finansowania w 2011 i 2012 r. świadczeń w zakresie kardiochirurgii,
5. opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii zawierająca:
a. potwierdzenie potrzeby zakupu wnioskowanej aparatury dla oddziału/kliniki,
b. informacje o liczbie łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy populacji powyżej 17 roku życia dla ośrodków , kardiochirurgii dorosłych), według aktualnego stanu,
c. informacje o liczbie łóżek w oddziałach kardiochirurgicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa (wskaźnik dotyczy populacji poniżej 17 roku życia dla ośrodków , kardiochirurgii dziecięcej), według aktualnego stanu,
d. informacje o liczbie łóżek w oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie przypadających na 100.000 mieszkańców województwa, według aktualnego stanu,
6. informacja o czasie oczekiwania na zabiegi kardiochirurgiczne w 2011 r. w jednostce,
7. informacja o liczbie pacjentów oczekujących na zbiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących aktualnie i 2011 roku.

Kryteria oceny ofert:
Podstawą oceny ofert złożonych przez oferentów będą następujące kryteria:
1. doświadczenie w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kardiochirurgii, wyrażające się w liczbie przeprowadzonych zabiegów kardiochirurgicznych w 2009, 2010 i 2011 roku,
2. Liczba zabiegów ECMO u dorosłych i dzieci wykonanych i udokumentowanych w latach 2007 - 2011 z podziałem na żylno-żylne i żylno-tętnicze i podaniem nazwisk i peseli chorych leczonych metodą ECMO w danym ośrodku
3. liczba pacjentów oczekujących na zabiegi kardiochirurgiczne, zarejestrowanych na liście oczekujących prowadzonej przez oferenta w 2011 r. i aktualnie, liczba posiadanej aparatury ECMO w oddziale/klinice kardiochirurgii,
4. wysokość udziału własnego oferenta w kosztach zakupu aparatury,
5. w pierwszej kolejności będą uwzględnianie oferty oferentów, którzy nie posiadają sprzętu ECMO mobilnego (nowego typu) lub gdzie potrzeby ośrodka i regionu (opinia konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii) do zabezpieczenia w stanach nagłych jest wysoka.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych oraz dodatkowo formę elektroniczną całej oferty na płycie CD w formacie PDF odzwierciedlającą wersję papierową i powinna być opisana w sposób następujący:
Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia - „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Druga koperta powinna zawierać dane merytoryczne i być opisana w sposób następujący:
1) Konkurs – Program „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia - „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”.

Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego: - „POLKARD 2012 – Kardiochirurgia – „Zakup aparatury dla funkcjonujących oddziałów i klinik kardiochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej zlokalizowanej w jednostce”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2012 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert niespełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a. o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b. o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-06-25
Data publikacji:
       2012-06-25
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-09-04
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-09-04Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o wynikach
2012-07-25Marlena Woźniak dodano: lista oferentów
2012-06-25Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 5081 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.