nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnychDz.U.12.970 → z dnia 28 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 74, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanych dalej „uczelnią”, dotyczące:
1) sposobu realizacji programu kształcenia;
2) kadry prowadzącej kształcenie;
3) bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicznemu;
4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.

§ 2.

Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące sposobu realizacji programu kształcenia:
1) proces kształcenia jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej;
2) proces kształcenia sprzyja rozwijaniu umiejętności samokształcenia;
3) program kształcenia umożliwia pogłębienie wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej, w szczególności przez organizację zajęć fakultatywnych i wykładów monograficznych.

§ 3.

Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące kadry prowadzącej kształcenie:
1) uczelnia dysponuje kadrą zapewniającą poziom kształcenia określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i poz. 742);
2) nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa oraz praktyki zawodowe prowadzą nauczyciele akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem;
3) nauczyciele prowadzący zajęcia teoretyczne współpracują z nauczycielami prowadzącymi zajęcia praktyczne w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności studentów;
4) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kształcenie kierunkowe odpowiednio w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa lub nauk medycznych;
5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim warunki do łączenia pracy dydaktycznej z prowadzeniem badań naukowych.

§ 4.

Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące bazy dydaktycznej:
1) uczelnia zapewnia strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację procesu dydaktycznego;
2) uczelnia posiada bazę materialną i dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby studentów, w tym:
a) sale wykładowe,
b) sale ćwiczeń,
c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fizjologii i biochemii,
d) pracownie umiejętności pielęgniarskich,
e) pracownie umiejętności położniczych,
f) pracownie informatyczne,
g) pracownie nauki języków obcych,
h) bibliotekę i czytelnię wyposażone w aktualne piśmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin, z dostępem do Internetu;
3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studentów:
a) zaplecze do realizacji ćwiczeń praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych,
b) dostęp do obiektów sportowych, a zwłaszcza do sali gimnastycznej,
c) bazę socjalną;
4) przy doborze podmiotów wykonujących działalność leczniczą uczelnia kieruje się możliwością osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych oraz zapewnienia wysokiej jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, uwzględniając w szczególności:
a) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej i położniczej,
c) urządzenie i wyposażenie podmiotu,
d) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do kształtowania umiejętności praktycznych oraz ochrony przed zakażeniem, urazem i wypadkiem,
e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
f) wdrażane przez podmiot programy zapewnienia jakości,
g) organizację warunków nauczania;
5) zajęcia praktyczne poza uczelnią odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, realizującym zajęcia praktyczne.

§ 5.

Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia:
1) w uczelni powołuje się komisję do wewnętrznej oceny jakości kształcenia;
2) ocena jakości kształcenia jest dokonywana na podstawie kryteriów określonych przez komisję, o której mowa w pkt 1;
3) przeprowadzona ocena jakości kształcenia podlega analizie, a jej wyniki są upowszechniane i uwzględniane w doskonaleniu procesu kształcenia.

§ 6.

Działające na podstawie dotychczasowych przepisów komisje do wewnętrznej oceny jakości kształcenia stają się komisjami do wewnętrznej oceny jakości kształcenia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia . 2) .

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 499), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707).Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-08-21
Data publikacji:
       2012-08-21
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3661 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.