nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Schemat przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałowąZgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, natomiast ust. 2 stanowi podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spzoz, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji , ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

W przypadku niepokryci ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. 2 podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy od upływu terminu określonego w ust. 2 wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową


1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej albo rozporządzenie właściwego ministra o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową
2. Ustalenie wskaźnika zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Wskaźnik zadłużenia ustala się jako relację sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, pomniejszonych o inwestycje krótkoterminowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sumy jego przychodów. Jeżeli wartość wskaźnika zadłużenia wynosi:
- powyżej 0,5 – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący przejmuje zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o takiej wartości, aby wskaźnik zadłużenia ustalany na dzień przekształcenia dla spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wyniósł nie więcej niż 0,5;
- 0,5 lub mniej – w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia podmiot tworzący może przejąć zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3. Organ dokonujący przekształcenia, tj:
- minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda;
- organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego;
- rektor – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
- dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest to centrum;
- zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do wypełnienia kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
4. Kierownik przekazuje kwestionariusz organowi dokonującemu przekształcenia wraz z wymaganymi dokumentami, a w razie konieczności udziela wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia.
5. Organ dokonujący przekształcenia sporządza akt przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę, który zawiera:
- akt założycielski spółki;
- imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji;
- pierwszy regulamin organizacyjny.
6. Podmiot tworzący dokonuje na dzień poprzedzający dzień przekształcenia jednorazowego określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się w tym dniu w posiadaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli nieruchomości te są przekazywane na własność spółce.
7. Zarząd spółki składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, a następnie – do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Wsparcie finansowe przekształcenia


Podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową w okresie do dnia 31 grudnia 2013 r., może ubiegać się o umorzenie zobowiązać publicznoprawnych (umorzeniu podlegają znane na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wraz z odsetkami, art. 191 - 192) oraz dotację.
1. Podmiot tworzący przekazuje organom będącym wierzycielami zobowiązań publicznoprawnych:
- odpis postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorców;
- odpis postanowienia sądu o wykreśleniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z Krajowego Rejestru Sądowego;
- uwierzytelnioną kopię aktu przekształcenia.
2. Właściwy organ (np. naczelnik urzędu skarbowego) wydaje decyzję o umorzeniu zobowiązań.
3. Podmiot tworzący występuje (w terminie do dnia 31.12.2013) do Ministra Zdrowia z wnioskiem o dotację. Warunkiem uzyskania dotacji jest wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r., a ponadto spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków polegających na:
- zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich,
- istnieniu w dniu przekształcenia przejętych przez podmiot tworzący zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczeniu przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu,
- istnieniu w dniu przekształcenia zobowiązania wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- poniesieniu kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości w sposób, o którym mowa. Wniosek składa się wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. warunków. Wniosek zawiera proponowaną kwotę dotacji stanowiącą wartość:
- umorzonych na podstawie ugód wierzytelności cywilnoprawnych,
- zobowiązań, wynikających z kredytów bankowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- uiszczonego przez podmiot tworzący, który przekształcił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, podatku od towarów i usług od wniesionego do tej spółki aportu
- pozostałego do spłaty zobowiązania, wynikającego z pożyczki udzielonej przez podmiot tworzący samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, zawartej przed dniem 31 grudnia 2009 r.,
- kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości.
- spłaconych przez podmiot tworzący do dnia 31 grudnia 2009 r. kredytów bankowych zaciągniętych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej poręczonych przez ten podmiot. Ponadto wniosek zawiera planowany podział proponowanej kwoty dotacji.
4. Minister Zdrowia przekazuje dotację celową podmiotowi tworzącemu, który spełnił warunki uzyskania dotacji, na podstawie umowy.Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-02
Data publikacji:
       2012-10-02
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3620 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.