nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.Warszawa, 2013-05-14


Lista Oferentów spełniających warunki formalne oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania dotyczącego wspierania rozwoju ustawowych rejestrów transplantacyjnych oraz szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem narządów w jednostkach systemu ochrony zdrowia związanych z transplantologią w tym związane z obsługą ustawowych rejestrów transplantacyjnych – wdrażanie systemu informatycznego Centralnego Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Lista ofert spełniających warunki formalne:
1. Brak ofert spełniających warunki formalne

Lista ofert niespełniających warunków formalnych:
1. Medigen Sp. z o.o., ul Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa. Oferent nie spełnia wymogów formalnych w następującym zakresie:
- Dane identyfikujące oferenta w formie papierowej i elektronicznej nie zostały sporządzone według załącznika nr 1 do ogłoszenia konkursowego.
- Oznaczenie oferenta niezgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
- Brak daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nazwy i siedziby sądu rejestrowego.
- Brak pieczęci osoby podpisującej informację Oferenta o braku przychodów na realizację zadania z innych źródeł oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, o prawdziwości danych w ofercie i o znajomości obowiązujących przepisów w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, w szczególności ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
- Brak załącznika nr 2 w formie papierowej.
- Ponadto do oferty (wymagania formalne) zostały dołączone odpisy notarialne Firmy – Steiner, s. r. o. (Steiner, sp. z. o. o.) z siedzibą w Pradze 10, Horni Mcholupy Dylińska 477, kod pocztowy 109-00, bez wyjaśnienia celu przedłożenia powyższych dokumentów).
2. EC 2 Sp. z. o. o., ul. Wielicka 42c lok. 56, 02-657 Warszawa nie spełnia wymogów formalnych w następującym zakresie:
- Brak statutu (umowy spółki).

Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej w 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-05-14
Data publikacji:
       2013-05-14
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3775 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.