nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Dziennik rejestru zmian 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatrućDz.U.13.1192 → z dnia 8 października 2013

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 24 września 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć


Na podstawie art. 49a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143 oraz z 2009 r. Nr 81, poz. 686) w załączniku do rozporządzenia pkt 2–4 otrzymują brzmienie:
„2) Ośrodek Informacji Toksykologicznej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Śniadeckich 10; 31-531 Kraków
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.
3) Ośrodek Informacji Toksykologicznej
Oddział Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2; 60-834 Poznań
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego.
4) Ośrodek Kontroli Zatruć – Warszawa
ul. Piłsudskiego 33; 05-074 Halinów
– właściwy do kontroli zatruć na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz lubelskiego.”.

§ 2.

Biuro Informacji Toksykologicznej III Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Toksykologii Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie przekaże Ośrodkowi Kontroli Zatruć – Warszawa w Halinowie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) dane i informacje, o których mowa w art. 49d ust. 1,
2) bazę danych o przypadkach zatruć produktami biobójczymi, o której mowa w art. 49b ust. 1,
3) sporządzone raporty o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami biobójczymi i dane na temat zatruć produktami biobójczymi, o których mowa w art. 49c ust. 1
– ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 225, poz. 1464 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451.- treść rozporządzenia
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-09-25
Data publikacji:
       2013-09-25
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Statystyka strony: 3084 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.