Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 – „POLKARD 2006-2008”


Rozstrzygnięcie konkursu ofert18 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – Neurologia - sale wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe".
w formacie *pdf- (164 KB)
w formacie *rtf- (168 KB)Warszawa, 18.02.2008r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 –2008 - POLKARD”

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004 oraz redukcja do 2012 roku umieralności u osób poniżej 65 roku życia o 30%.

Celem realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu jest wprowadzanie nowych metod rehabilitacji po udarze mózgu celem zmniejszenia niepełnosprawności u chorych z udarem mózgu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów w 2008 roku programu w zakresie zadania obejmującego zakup sprzętu dla sal wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe (łóżka rehabilitacyjne, stoły pionizacyjne, leżanki do ćwiczeń ruchowych, komputerowe systemy rehabilitacji funkcji poznawczych, wózki do przewozu chorych, systemy ergospirometryczne)

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora i w których istnieje konieczność zakupu sprzętu w celu poprawy dostępu oraz unowocześnienia kompleksowej rehabilitacji dla chorych po udarze mózgu. Ponadto niezbędne jest, aby w strukturze tych podmiotów były obecne pododdziały udarowe klasy A i B.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2 i 4.
załączniki nr 1, 2 i 4 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2 i 4 - w formacie *pdf
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelniona kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Potwierdzone przez dyrektora jednostki spełnienie kryteriów zawartych w załączniku 3 (lub pisemne zobowiązanie o zatrudnieniu wymaganych specjalistów)
7. Potwierdzenie podpisane przez konsultanta wojewódzkiego o posiadaniu pododdziału klasy A lub B (z określeniem ile lat funkcjonuje pododdział - powyżej 3 lat, 2 lata, 1 rok).

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie we wprowadzaniu nowych metod rehabilitacji
2. Możliwość prowadzenia rehabilitacji funkcji poznawczych.
3. Gotowość do prowadzenia szkoleń (doświadczenie zespołu, warunki lokalowe) – poświadczone przez dyrektora jednostki.
4. Dysponowanie infrastrukturą umożliwiającą zainstalowanie zakupionego sprzętu w 2008 r., udokumentowane w formie oświadczenia oferenta.
5. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo–księgowej programu.
6. Potwierdzenie - w formie pisemnej (kopia kontraktu lub oświadczenie) faktu finansowania świadczeń w zakresie neurologii w 2008 roku, dokonane przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
7. Cena jednostkowa wnioskowanego sprzętu nie może być niższa, niż 3.500,00 PLN.
8. Wymagany co najmniej 10% udział własny oferenta w kosztach zakupu aparatury.

Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność zawodowa oferenta wyrażająca się w liczbie hospitalizacji oraz porad ambulatoryjnych w 2006 i 2007 roku.
2. Znajomość nowoczesnych metod rehabilitacji.
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania - liczba i kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych na oddziale.
4. Wysokość udziału własnego w kosztach zakupu sprzętu dla poradni chorób naczyniowych mózgu przy pododdziałach udarowych.
5. Nadesłanie ankiety dotyczącej funkcjonowania oddziału neurologii/pododdziału udarowego w 2007 roku.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2008 r. z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej POLKARD – Neurologia - sale wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych posiadających pododdziały udarowe”Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3429 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.