Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006 - 2008 - "POLKARD"


Rozstrzygnięcie konkursu ofert19 czerwca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu”.
w formacie *pdf- (140 KB)
w formacie *rtf- (136 KB)Warszawa, 19.02.2008r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej p.t.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2007 – 2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata 2006-2008” – „POLKARD 2006-2008” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004 oraz redukcja umieralności u osób poniżej 65 roku życia co najmniej 3% rocznie.

Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest wprowadzanie nowoczesnych metod leczenia w ostrej fazie udaru niedokrwiennego, zmniejszenia śmiertelności oraz niepełnosprawności u chorych z udarem mózgu.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu w zakresie zadania obejmującego leczenie trombolityczne (rt-PA) chorych z udarem niedokrwiennym mózgu w roku 2008.

Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest pokrycie kosztów wykonania leczenia trombolitycznego (rt-PA) w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1, 2, 3.
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *rtf
załączniki nr 1, 2 i 3 - w formacie *pdf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemne zobowiązanie zgłaszania do Komputerowego Systemu Rejestracji Chorych TUN każdego chorego w celu monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów.
6. Zobowiązanie do ścisłego przestrzegania protokołu leczenia trombolitycznego (rt - PA), opracowanego dla POLKARD.
7. Oświadczenie dyrektora o spełnianiu kryteriów podanych w załączniku 4.
załączniki nr 4- w formacie *rtf
załączniki nr 4- w formacie *pdf
8. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Łączna wysokość środków na realizację 1 procedury nie może przekroczyć 4.500 PLN.
9. Oświadczenie dyrektora, że w ramach zadania nie będą finansowane świadczenia opieki zdrowotnej, objęte finansowaniem z innych środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Nie dopuszcza się zmiany treści i formatu załączników do ogłoszenia.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Klinika/Oddział Neurologiczny w strukturze, którego jest pododdział Udarowy spełniający wymagane kryteria (załącznik 4) potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.
2. Gwarancja objęcia całodobową opieką populacji z określonego obszaru.
3. Doświadczenie w leczeniu chorych z udarem mózgu (3-letnie funkcjonowanie pododdziału udarowego, doświadczenie w wprowadzaniu nowych metod leczenia - najwyżej punktowane) potwierdzone pisemnie przez dyrektora jednostki.
4. Doświadczenie w stosowaniu leczenia trombolitycznego (kryterium dodatkowe pozwalające na przyznanie o 50% więcej procedur – odnosi się do ośrodków, które miały przyznaną i wykonały wszystkie procedury leczenia trombolitycznego w roku 2007).
5. Gotowość do prowadzenia szkoleń (doświadczenie zespołu, warunki lokalowe) – poświadczone pisemnie przez dyrektora jednostki.

Kryteria oceny ofert:
1. Aktywność diagnostyczno-lecznicza oferenta, wyrażająca się w liczbie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych.
2. Dostępność do nowoczesnych badań diagnostycznych.
3. Przygotowanie kadry ośrodka do realizacji zadania.
4. Liczba procedur trombolitycznych wykonanych i rozliczonych przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku w ramach Programu POLKARD

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Niespełnienie przez oferenta warunków bezwzględnych, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2008r. z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert POLKARD 2006-2008 – leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu”.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4109 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.