Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenia konkursowe na realizatorów w roku 2008 Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert4 lipca 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenia na wybór realizatorów zadania
w formacie *pdf
w formacie *rtf

Załączniki 1 i 2 → pliki do pobrania
Załącznik nr 1
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Załącznik nr 2
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) i Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urz. MZ z 2007 r. Nr 1, poz.1) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009”.

Celem
„Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009 - „POLGRAFT 2006 – 2009” jest:
1. Spełnienie wymogów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy w zakresie bezpieczeństwa i jakości tkanek używanych do przeszczepiania oraz osiągnięcie wysokiego stopnia jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek stosowanych do przeszczepiania u ludzi, a przez to zmniejszenie możliwości wystąpienia istotnych reakcji i zdarzeń niepożądanych podczas stosowania przeszczepów. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania programu w 2008 roku w zakresie: Prace modernizacyjno-budowlane w ośrodku wdrażającym nowe metody leczenia:
1) Przeszczepów komórkowych:
a) komórek wysp trzustkowych,
b) komórek wątroby.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 i 2.
3. Statut jednostki.
4. Wyciąg z KRS oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia lub organ samorządu terytorialnego.
5. Kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
7. Oświadczenie o dysponowaniu obsługą finansowo-księgową programu
8. Dodatkowo oferta powinna zawierać:
1. Opinię Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie potwierdzającą potrzebę kontynuacji modernizacji banku tkanek i komórek.
2. Ofertę banku tkanek i komórek o przystąpieniu do realizacji programu, zawierającą dokumentację związaną z modernizacją banku tkanek i komórek, a w szczególności:
a) inwentaryzację budowlaną banku tkanek i komórek;
b) opinię techniczną i ocenę stanu technicznego banku tkanek i komórek, w związku z planowaną modernizacją, zawierającą określenie podstawowych robót niezbędnych do wykonania w ramach modernizacji (ewentualnie przebudowy, rozbudowy) wraz z podaniem wskazówek i zaleceń do opracowania projektu budowlanego.
3. Szacunkowy koszt przewidywanych prac modernizacyjnych.
4. Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju.
5. Opinię Krajowej Rady Transplantacyjnej o potrzebie wdrożenia nowych metod leczenia przeszczepianiem komórek.
6. Udokumentowane, minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie pobierania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek, tkanek i narządów.
7. Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411).
8. Oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w tym:
Dyrektywy technicznej 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej z życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich;
Dyrektywy 2006/86/WE z dnia 24 października 2006r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich;
Koncepcji architektoniczno-technologicznej modernizacji banku tkanek i komórek zgodnej z wykonawczą Dyrektywą 2006/17/WE do Dyrektywy 2004/23/WE z dnia 31 marca 2004 r. Parlamentu Europejskiego
Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywania i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.1411) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Ponieważ realizacja programu dotyczy wdrożenia nowych (eksperymentalnych metod leczenia) o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pod względem merytorycznym, powinna decydować opinia Krajowej Rady Transplantacyjnej i Rady Polgraftu w związku z powyższym do składu Komisji Konkursowej zostaną zaproszeni eksperci z Krajowej Rady Transplantacyjnej i Rady Polgraftu.
Uwaga!

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za odrzucone.
Niedozwolone jest uzupełnianie lub poprawianie złożonych ofert.
Komisja może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przedłożenie dodatkowych dokumentów poza wymaganiami w ogłoszeniu o konkursie.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2008 roku na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pt.:„POLGRAFT”.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2754 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.