Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 – „POLKARD 2006–2008”


Rozstrzygnięcie konkursu ofert20 sierpnia 2008 r.Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
"POLKARD – Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu".b
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2008-07-08


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pt.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 - POLKARD”.

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990 - 2004.

Celem Programu w diagnostyce i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego jest poprawa dostępności do nowoczesnych, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych i terapeutycznych, co najmniej do poziomu średnich wskaźników europejskich, z wyrównaniem dostępu do tych metod niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przedmiotem konkursu jest wybór w 2008 roku realizatora zadania pn.: „Utworzenie ogólnopolskiej sieci wojewódzkich ośrodków referencyjnych diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”

Cel szczegółowy Programu POLKARD w dziedzinie prewencji wtórnej chorób serca i naczyń, w ramach, którego realizowany jest konkurs, obejmuje wyszkolenie personelu medycznego oraz przygotowanie nowoczesnego programu dla nowo tworzonych poradni diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu w ośrodkach kardiologicznych i neurologicznych o najwyższym stopniu referencyjności.

Założenia zadania:
Ośrodek, który będzie realizował zadanie w 2008 r., podejmie następujące działania:
1. Przygotuje na podstawie aktualnych zaleceń i standardów międzynarodowych nowoczesne i atrakcyjne (w tym, w formie multimedialnej i interaktywnej) materiały na szkolenia lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakresie prowadzenia diagnostyki i terapii odwykowej chorych z zespołem uzależnienia od tytoniu.
2. Przeprowadzi specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu oddzielnie dla lekarzy, pielęgniarek oraz psychologów. Grupy szkoleniowe nie mogą przekraczać liczby 60 osób dla każdego szkolenia. Jednostka powinna przeszkolić co najmniej 2 lekarzy, 2 pielęgniarki oraz 1 psychologa z każdego ośrodka. Zadanie powinno być realizowane dla 17-30 ośrodków z Polski. Osoby przeszkolone będą stanowić personel nowotworzonych referencyjnych pracowni diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu w wysokospecjalistycznych ośrodkach kardiologii, neurologii lub ośrodkach rehabilitacji w Polsce (koszty delegacji dla uczestników szkoleń pokrywają macierzyste zakłady pracy).
Szkolenie powinno spełniać następujące warunki:
- odbywać się w trybie 1–dniowym;
- trwać co najmniej 6 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 2 godziny zajęć praktycznych;
- zawierać elementy wykładowe oraz warsztatowe z prezentacją praktyczną urządzeń, analizy wyników badań i postępowania z chorymi;
3. Przygotuje szczegółowy projekt realizacji, raportowania i monitorowania kompleksowej terapii odwykowej w zakresie uzależnienia od tytoniu zgodnej z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami i standardami.
4. Opracuje lub zaproponuje w ramach tego projektu:
- schemat działań personelu w zakresie diagnostyki i terapii chorych uzależnionych od tytoniu,
- cykl i sposoby diagnostyki i leczenia na etapie podstawowym i specjalistycznym,
- kwestionariusze w zakresie niezbędnego wywiadu oraz badania fizykalnego,
- ocenę wielkości uzależnienia od nikotyny/tytoniu,
- ocenę motywacji do zaprzestania palenia tytoniu,
- ocenę depresji,
- ocenę objawów abstynencji,
- druki do realizacji programu,
- wskazania i przeciwwskazania do terapii grupowej lub farmakoterapii,
- schematy monitorowania, sprawozdawania i ewaluacji.
5. Przygotuje atrakcyjne (w tym, w formie papierowej i elektronicznej) materiały edukacyjne dla osób biorących udział w szkoleniu.
6. Przygotuje atrakcyjne materiały edukacyjne dla chorych w formie elektronicznej oraz do aplikacji w internecie.
7. Zgodnie z założeniami programu, wszystkie wymienione wyżej materiały powinny zostać przygotowane w 70 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 70 egzemplarzach na nośnikach elektronicznych.
Łączna wartość realizacji zadania nie może przekroczyć 50.000 PLN.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora. W strukturze tych podmiotów muszą znajdować się jednostki specjalizujące się w epidemiologii, edukacji, prewencji, diagnostyce i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.
Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem faktycznym.
2. Oświadczenie o możliwości obsługi finansowo – księgowej programu.
3. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
4. Prawidłowo wypełniony załącznik nr 1.
załącznik 1 - w formacie *rtf
załącznik 1 - w formacie *pdf
5. Projekt zadania przygotowany według załącznika nr 2. W projekcie powinny być zawarte główne tezy, które będą służyć do szczegółowego opracowania w ramach dalszej realizacji tego zadania wszystkich wymienionych wyżej schematów, kwestionariuszy, oraz innych materiałów niezbędnych do diagnostyki i terapii chorych oraz funkcjonowania poradni.
6. Odrębnie przygotowany plan rzeczowo – finansowy określający wysokość i strukturę środków na planowane zadania wg załącznika nr 3.
załącznik 3 - w formacie *rtf
załącznik 3 - w formacie *pdf
7. Odrębnie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji programu w 2008 roku, zawierający skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujący z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo –finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
8. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
9. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
10. Oświadczenie ośrodka o możliwości przygotowania materiałów oraz zorganizowania co najmniej 3 oddzielnych szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów wg pkt 2 założeń zadania.

Oferta powinna spełniać następujące warunki bezwzględne:
1. Zgodnie ze strukturą budżetu „POLKARD” na 2008 rok, zadanie w całości będzie finansowane z wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Harmonogram i Plan rzeczowo – finansowy dotyczące realizacji zadania nie mogą zawierać elementów związanych z zakupami, których cena jednostkowa brutto jest równa, bądź przekracza kwotę 3.500,00 zł.
2. Etapy realizacji zadania przedstawiane przez oferenta w harmonogramie na rok 2008, powinny być tożsame (pod względem nazwy i zakresu) ze Specyfikacją etapów realizacji zadania, jakie oferent przedstawił w planie rzeczowo–finansowym (Tabela Nr 1), zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie ośrodka w prowadzeniu diagnostyki i terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.
2. Udokumentowane kompetencje i uprawnienia do wydawania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie diagnostyki i terapii uzależnienia od tytoniu.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie i aktywność usługowa, organizacyjna oraz naukowa ośrodka w zakresie zespołu uzależnienia od tytoniu na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim w latach 2004-2007.
2. Wartość merytoryczna przedstawionego projektu realizacji zadania.

Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu).
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2008 r., do godz. 16.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs ofert - POLKARD 2006-2008: szkolenie personelu poradni terapii zespołu uzależnienia od tytoniu.”Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3173 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.