Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008 „POLKARD 2006-2008”


Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert → 24 września 2008 r.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej
„Konkurs ofert POLKARD – Neurologia – szkolenie procedury wewnątrznaczyniowe”
w formacie *pdf- (152 KB)
w formacie *rtf- (156 KB)


Warszawa, 2008-09-11OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.: „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006–2008 - POLKARD”

Celem ogólnym „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” - „POLKARD” jest utrzymanie tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990-2004.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na rok 2008 dotyczącego zadania pn.: „Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego.”

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące zadania w zakresie ochrony zdrowia, które spełniają wymogi stawiane oferentom oraz kryteria wyboru realizatora.


Cel szczegółowy zadania, stanowiący jednocześnie element podlegający finansowaniu przez Ministerstwo Zdrowia, to szkolenie lekarzy (neurologów, radiologów, neurochirurgów, kardiologów) w zakresie samodzielnego wykonywania angiografii naczyń mózgowych i kręgowych, implantacji stentów do tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych, zabiegów trombolizy dotętniczej.

UWAGA:
1. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby, będące jednocześnie pracownikami ośrodka, który przeprowadza szkolenie.
2. Okres realizacji zadania: październik – listopad 2008 r.

Koszty szkolenia, celem uzyskania uprawnień samodzielnego wykonywania diagnostycznych procedur inwazyjnych – angiografii tętnic szyjnych i wewnątrzczaszkowych (diagnosty) oraz uprawnień samodzielnego wykonywania implantacji stentów do tętnic szyjnych, zabiegów embolizacji wewnątrzczaszkowych oraz trombolitycznego leczenia dotętniczego (operatora) obejmują koszty:
Podstawowego szkolenia prowadzonego pod kontrolą Kierownika szkolącej Pracowni Badań Naczyniowych,
Szkolenia w czasie wykonywania procedur,
Uczestnictwa w szkoleniach akredytowanych i rekomendowanych przez Sekcję Chorób Naczyniowych PTN oraz uczestnictwa w międzynarodowym kursie poświęconym wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych (koszty kursu pokrywane są przez organizatora szkolenia).

Program Szkolenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Dyrektora o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 1, 2, 3 i 4.
3. Wyciąg z KRS, statut jednostki oraz kopię rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
6. Oświadczenie Dyrektora jednostki o posiadaniu Pracowni Naczyniowej.
7. Oświadczenie Dyrektora jednostki o zapoznaniu się z „Programem szkolenia”, zawierające zobowiązanie do jego stosowania w trakcie realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
8. Oświadczenie konsultanta wojewódzkiego o posiadaniu przez oferenta Pododdziału Udarowego klasy A.
9. Oświadczenie Dyrektora jednostki o kontynuacji udziału w Programie – Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności implantacji stentów do tętnic szyjnych.
11. Pisemna akredytacja przez Koordynatora Programu – Neurologia tj. Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska. Kierownik II Kliniki Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.
12. Oświadczenie Dyrektora zawierające informację o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym (tromboliza dożylna – w ramach Programu POLKARD 2003-2005 i 2006-2007 i/lub tromboliza dotętnicza), z uwzględnieniem danych na temat liczby wykonanych procedur w zakresie:
- Liczby wykonanych procedur trombolizy dożylnej u pacjentów z ostrym udarem mózgu,
- Liczby wykonanych procedur trombolizy dotętniczej.
13. Oświadczenie Dyrektora zawierające informację o posiadaniu doświadczenia w implantacji stentów do tętnic szyjnych, z uwzględnieniem danych w zakresie:
- Liczby wykonanych procedur implantacji stentów do tętnic szyjnych.
14. Oświadczenie oferenta, że w ramach realizacji zadania, związanego z przeprowadzeniem Szkolenia w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych z zaburzeniami krążenia mózgowego, nie będą uczestniczyły osoby, będące jednocześnie pracownikami ośrodka przeprowadzającego szkolenie.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w prowadzeniu leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym (tromboliza dożylna – w ramach Programu POLKARD 2003-2005 i 2006-2007 i/lub tromboliza dotętnicza).
2. Doświadczenie w implantacji stentów do tętnic szyjnych.
3. Akredytacja przez Koordynatora Programu Neurologia.

Kryteria oceny ofert:
Aktywność zawodowa oferenta wyrażająca się w:
a) Liczbie wykonanych procedur trombolizy dożylnej u pacjentów z ostrym udarem mózgu
b) Liczbie wykonanych procedur trombolizy dotętniczej
c) Liczbie wykonanych procedur implantacji stentów do tętnic szyjnych


Uwaga!

Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Dokumenty powinny być złożone w kolejności według punktów (od 1 do 12) w części ogłoszenia pn.: Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
Zastrzega się brak możliwości zmiany formatu wzorów załączników.
Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie ofert.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Ministerstwa Zdrowia nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2008 r., do godz. 16.15., z adnotacją na kopercie:
„Konkurs ofert POLKARD – Neurologia – szkolenie procedury wewnątrznaczyniowe”.
Na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3547 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.