Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014"


10-04-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
18-03-2009 Ogłoszenie → lista ofert.Plik do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014"
w formacie *pdfWarszawa, 2009-03-18OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014".

1) Celem ogólnym programu jest obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu, poprzez ich wczesne wykrywanie.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora „Programu Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014" w zakresie następujących zadań:
zakup materiałów diagnostycznych do badań przesiewowych w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy), fenyloketonurii i mukowiscydozy.
wykonywanie badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy) fenyloketonurii i mukowiscydozy.
koordynacja i nadzór merytoryczny nad badaniami przesiewowymi w Polsce, kontrola jakości badań przesiewowych.
2) Wymagania formalne:
pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu,
potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
statut jednostki,
informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
kopia polisy OC,
oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie
3) Wymagania merytoryczne:
oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz zadań projektowanych w ramach programu,
plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania zadań,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów zadań programu z podziałem kosztów na wydatki bieżące.
informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- rodzaje i liczbę świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez oferenta lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej,
4) Kryteria oceny ofert:
1. Posiadane laboratorium badań przesiewowych w kierunku diagnostyki fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy,
2. Dysponowanie bazą i kadrą, umożliwiającymi realizację ogólnopolskiego programu.
3. Uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości w zakresie wykonywanych badań.
4. Udokumentowana możliwość zrealizowania badań przesiewowych w kierunku hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy.
5. Doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, w tym w dokonywaniu zakupu materiałów diagnostycznych oraz kontroli jakości badań.
Uwaga!
Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych zawierających wskazanie braków i informacją o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7-u dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014” – Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
2) Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014” – Dane merytoryczne oferty.
Obie koperty należy włożyć do jednej wspólnej z adnotacją: Konkurs – „Program Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce na lata 2009-2014”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3007 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.