Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


20-05-2009 Ogłoszenie w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
24-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości” w roku 2009
Plik do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 18 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2009 roku..

Celem programu jest:
» Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci i młodzieży z nowotworami układu kostno – mięśniowego, poprzez zapewnienie dostępu do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego, z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych,
» Utrzymanie równego dostępu do tej formy leczenia wszystkim pacjentom.

Podstawowe elementem programu, finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia jest zakup endoprotez onkologicznych.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości w 2009 roku.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku

2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załączniki nr 2 - w formacie *rtf
załączniki nr 2 - w formacie *pdf

3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres działań projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, zawierającym w szczególności:
» liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
» harmonogram realizacji zadania,
» kalkulację kosztów, w odniesieniu do zakresu programu finansowanego z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

4. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem programu,
» Informację o rodzaju i liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji zadań, będących przedmiotem programu,
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.

5. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
6. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkohematologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania w zakresie wszczepiania endoprotez u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.

Wymagania stawiane oferentom:
» W skład zespołu lekarskiego Oferenta musi wchodzić co najmniej dwóch specjalistów doświadczonych w wykonywaniu endoprotezoplastyk onkologicznych stawów oraz rekonstrukcji rozległych ubytków tkanek miękkich u dzieci i młodzieży,
» Możliwość prowadzenia leczenia skojarzonego, w tym chemioterapii i napromieniania, w nowotworach złośliwych kości u dzieci i młodzieży,
» Dysponowanie wydzielonymi salami chorych dla potrzeb ortopedii onkologicznej,
» Dysponowanie w bloku operacyjnym przynajmniej jedną salą operacyjną, przeznaczoną wyłącznie do onkologicznych zabiegów ortopedycznych,
» Dysponowanie zespołem rehabilitantów,
» Dysponowanie zapleczem laboratoryjnym, diagnostyki obrazowej oraz patomorfologii, zatrudniającym kadrę doświadczoną w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży.

Kryteria oceny ofert:
Ogólny koszt realizacji programu w relacji do liczby dzieci objętych programem.
Jakość świadczeń zdrowotnych, oceniana na podstawie odsetka stwierdzonych powikłań.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej,

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2009 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – Ograniczenie niepełnosprawności u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych kości.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważniania konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2420 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.