Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


02-06-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych” w roku 2009

04-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych” w roku 2009


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 20 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2009 roku.

Celem programu jest:
» Zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania (A i B wg Dukes’a),
» Zwiększenie odsetka wyleczeń (5-letnich przeżyć),
» Zahamowanie wzrostu liczby nowych przypadków raka,
» Obniżenie umieralności na raka jelita grubego (poprzez porównanie danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, co rok od 1999 aż do 2015 roku),
» Obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wczesnych, a nie zaawansowanych i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów).

Podstawowe elementy programu:
» Wykonywanie kolonoskopii diagnostycznej wraz z usunięciem polipów o średnicy do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne),
» Skierowanie osób z polipami większymi (od 10 mm) lub bardzo licznymi polipami oraz naciekiem nowotworowym do dalszego leczenia (nie finansowanego w ramach programu),
» Ustalenie dalszych zaleceń u wszystkich osób poddanych badaniom przesiewowym.
» Prowadzenie bazy danych wyników i zaleceń dla osób poddanych badaniom przesiewowym.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w 2009 roku, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelito grubego, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
załącznik nr 1- w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania oraz rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta – sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Ankieta dla oferenta.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.
8. W przypadku Oferentów, którzy realizowali Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w poprzedniej edycji, oferta powinna zawierać ponadto opinię Koordynatora programu o jakości wykonywanych badań, sporządzoną wg załącznika nr 5, pn. Wzór potwierdzenia jakości realizacji programu Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego w roku 2008
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf

Wymagania stawiane oferentom:
Dla ośrodków, które brały udział w Programie w roku 2008 (ośrodki te mogą ubiegać się o dowolną liczbę badań)
» zrealizowanie co najmniej 75% założonej liczby badań na rok 2008 (na podstawie umowy lub aneksów)
» przesłanie bazy danych do koordynatora Programu i uzupełnienie braków w bazie za rok 2008 w sposób zadowalający (proszę załączyć potwierdzenie pisemne od koordynatora). Baza powinna być kompletna i zawierać wszystkie wymagane dane.
» wystarczająca jakość wykonanych badań potwierdzona przez koordynatora na podstawie bazy danych z roku 2008
» osiągalność kątnicy dla ośrodka – co najmniej 90%
» wykrywalność gruczolaków dla ośrodka– co najmniej 10%
» wykonanie polipektomii bezpośrednio w czasie badania przesiewowego u co najmniej 80% osób, u których stwierdzono polipy (potwierdzenie koordynatora) w roku 2008
» posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
co najmniej 3 videokolonoskopy
sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne)
sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica)
myjnia do dezynfekcji endoskopów

Dla ośrodków, które nie brały udziału w Programie w 2008 roku (ośrodki te mogą się ubiegać maksymalnie o 200 badań na rok 2009):
» wykonanie rocznie co najmniej 500 kolonoskopii i co najmniej 50 polipektomii (oświadczenie o wykonanych badaniach w roku 2008)
» zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu lekarskiego (minimum 3 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
co najmniej 2 lekarzy, z których każdy wykonał co najmniej 1000 badań lub
co najmniej 1 lekarz posiada Dyplom Umięjetności PTGE z kolonoskopii lub
co najmniej 1 lekarz posiada specjalizację z gastroenterologii
potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację
» posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
co najmniej 3 videokolonoskopy
sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne)
sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica) myjnia do dezynfekcji endoskopów

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4466 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.