Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


05-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.


Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 20 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie realizacji szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów dla potrzeb wykorzystania w realizacji programu badań przesiewowych w 2009 roku.

Celem programu jest:
Zapewnienie wykonywania wysokiej jakości badań kolonoskopowych oraz profesjonalnej, sprawnej i płynnej realizacji badań przesiewowych.

Oczekiwane efekty:
Poprawa jakości badań kolonoskopowych.
Wzrost wykrywalności polipów i raka jelita grubego.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora szkoleń dla lekarzy kolonoskopistów i histopatologów, którzy zostaną wykorzystani dla potrzeb realizacji programu badań przesiewowych.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
- Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
- Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załączniki nr 1 - w formacie *rtf
załączniki nr 1 - w formacie *pdf
3. Program organizacji i realizacji szkoleń ze wskazaniem zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację.
4. Plan rzeczowo – finansowy, zawierający w szczególności:
- Liczbę możliwych do wykonania zadań,
- Harmonogram realizacji zadania,
- Kalkulację kosztów zaplanowanych szkoleń lekarzy kolonoskopistów i histopatologów.
sporządzone wg załącznika nr 2 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załączniki nr 2 - w formacie *rtf
załączniki nr 2 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
- Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
- Doświadczeniu w realizacji działań, będących przedmiotem zadania,
- Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- Statut jednostki,
- Informację o przychodach z innych źródeł na wykonywanie badań kolonoskopowych w ramach programów przesiewowych,
- Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom:
Oferent powinien reprezentować jednostkę:
- naukowo - badawczą, z kliniką gastroenterologii, posiadającą doświadczenie w realizacji koordynacji działań i monitoringu Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
- posiadającą potencjał naukowo-dydaktyczny oraz lokalowo-organizacyjny dla realizacji programu szkoleń
- posiadającą kompletną bazę danych z realizacji dotychczasowych etapów Programu oraz kadry medycznej biorącej udział w programie badań przesiewowych.
Możliwość prowadzenia aktywnego szkolenia w ramach realizacji badań przesiewowych
Osiągalność kątnicy (czyli obejrzenie całego jelita grubego) w co najmniej 95% przypadków
Możliwość wykonywania prostych polipektomii endoskopowych bezpośrednio w czasie badania przesiewowego,
Posiadanie wystarczającej ilości sprzętu endoskopowego oraz sprzętu przeznaczonego do praktycznej nauki kolonoskopii (symulatory kolonoskopii, systemy magnetycznego obrazowania)
Zapewnienie udziału kadry merytorycznej biorącej udział w programie badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w realizacji szkoleń

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej,
Posiadanie europejskiego certyfikatu potwierdzającego przygotowanie jednostki do realizacji przedmiotowych szkoleń.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych - Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego – realizacja szkoleń.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2927 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.