Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”

29-04-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 20 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na 2009 rok.
» Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty zakupu specjalistycznej aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej.

Celem programu jest:
Obniżenie poziomu umieralności z powodu chorób nowotworowych, poprzez poprawę dostępności (skrócenie czasu oczekiwania na procedury radioterapeutyczne) i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie nowoczesnej radioterapii.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
» Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
» Funkcjonowaniu aparatury do radioterapii w trybie 2-zmianowym.
» Spełnieniu wymagań stawianych Oferentom, określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w 2009 roku (kopia kontraktu).
7. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów Oferenta, w tym szczegółową informację o stopniu zużycia posiadanej aparatury - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
8. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii o:
» Celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego,
» Roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie radioterapii w województwie,
» Liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców).

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu
nie mniej niż 15% wartości.
Realizatorem zadania może być jednostka:

1. Dysponująca infrastrukturą odpowiadającą wymogom prowadzenia zakładów radioterapii lub planem jej utworzenia zaakceptowanym przez organ założycielski i zgodny z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (DZ.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.
2. Udokumentowane dysponowanie kadrą specjalistów zdolną do zapewnienia prawidłowego realizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii.
3. Spełnienie wymagań merytorycznych określonych w dokumencie programu dla ośrodka radioterapii
» Nowego (musi posiadać pełną infrastrukturę techniczną do zainstalowania sprzętu)
» Aktualnie funkcjonującego

Wymagania merytoryczne dla realizatorów zadania:
Ośrodek radioterapii nowy (uruchamiany) winien posiadać:

a) infrastrukturę budowlaną zapewniającą możliwość lokalizacji urządzeń wymaganych jako podstawowe wyposażenie Zakładu Radioterapii o I° referencyjności, a więc:
- 5 pomieszczeń pełnoochronnych (bunkry) dla: 2 przyspieszaczy liniowych, symulatora, tomografu komputerowego i ew. (nie obligatoryjnie) aparatu do brachyterapii HDR/PDR,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni planowania radioterapii,
- 1-2 pomieszczeń dla pracowni fizyki medycznej,
- 1-2 pomieszczeń dla modelarni,
- pomieszczenie dla rejestracji i archiwizacji danych,
- pomieszczenia wymagane dla funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej (szatnie, toalety, poczekalnie, pokoje socjalne, pokoje badań, pokoje zabiegowe, pokój ciężko chorego itp.),
b) dostęp do:
- diagnostyki obrazowej (TK, NMR, USG itp.),
- diagnostyki histopatologicznej,
- diagnostyki laboratoryjnej,
c) kadrę:
- co najmniej 4 lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej (kierownik + 3 lekarzy specjalistów),
- co najmniej 2 fizyków medycznych (w tym jeden z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej),
- co najmniej 5 techników radioterapii w systemie jednozmianowym,
- podwojona liczba w systemie dwuzmianowym,
- co najmniej 1 pielęgniarka,
- co najmniej 1 sekretarka medyczna,
d) zgodę ministra właściwego do spraw zdrowia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.

Ośrodek radioterapii aktualnie funkcjonujący - wymagania minimalne jak dla ośrodka nowo powstającego oraz jako warunek niezbędny:
» wolne pomieszczenia dla lokalizacji aparatury, o której zakup ośrodek występuje w konkursie.

Stosowanie procedur kontroli jakości radioterapii (tj. kontroli jakości oraz audytów wewnętrznych
i zewnętrznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Posiadanie opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii
onkologicznej o:
a) celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury
b) roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej w województwie,
c) liczbie aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie (ogółem oraz przypadających na 1 mln mieszkańców),

Posiadanie kontraktu na wykonywanie w roku 2008 świadczeń w zakresie radioterapii onkologicznej (NFZ i/lub MZ) - dotyczy ośrodków funkcjonujących.
Przygotowanie infrastruktury technicznej do zainstalowania aparatury (media techniczne).
Funkcjonowanie aparatury do radioterapii w systemie 2-zmianowym.


Kryteria oceny ofert:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników (lekarzy, fizyków, techników elektroradiologii) wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie radioterapii onkologicznej, zatrudnionych przez Oferenta.
2. Dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej, w ujęciu wojewódzkim – liczba aparatów megawoltowych funkcjonujących w województwie, przypadająca na 1 mln mieszkańców (potwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej).
3. Przygotowanie infrastruktury technicznej do zamontowania aparatury (media techniczne).
4. Możliwość funkcjonowania aparatury do radioterapii, przynajmniej w systemie dwuzmianowym.
5. Stopień zużycia posiadanej aparatury z wyszczególnieniem ograniczeń w zakresie technik i procedur, których wykonanie umożliwia ta aparatura.
6. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.
7. Liczba chorych poddanych radioterapii w roku 2007 i 2008.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej,

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs –„Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3256 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.