Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


06-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej”
Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania: „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 26 marca 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.
„Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”, jako jednego z zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów wymienionego zadania na rok 2009.
Elementem programu finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia są koszty:
Zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.

Celem zadania jest:
1. Poprawa jakości leczenia raka płuca.
2. Poprawa dostępności do leczenia raka płuca.
3. Poprawa wskaźnika wczesnej wykrywalności nowotworów płuca.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
Oświadczenie o partycypacji w kosztach przy zakupie aparatury.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz sprzętu planowanego do zakupu w ramach przedmiotowego zadania.
4. Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009 sporządzony wg załącznika nr 3 do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Harmonogram realizacji zadania.
6. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
Wielkości i strukturze zasobów Oferenta - sporządzonych wg załącznika nr 4 do niniejszego programu pn. Informacja o prowadzonej działalności.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej),
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
Statut jednostki,
Potwierdzenie o zakontraktowaniu świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (kopia kontraktu z NFZ),
Informację o przychodach z innych źródeł na zakup sprzętu.
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnieniu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie, a także opinię o spełnianiu wymagań stawianych Oferentom i możliwości realizacji zadania.
8. Prawidłowo wypełnione załączniki nr 2, 3 i 4.

Wymagania stawiane Oferentom:
Udział własny Oferenta lub/i organu założycielskiego Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.
Realizatorem zadania może być jednostka:

posiadająca w swoich strukturach klinikę lub oddział torakochirurgii, w których leczonych jest co najmniej 50% nowotworów płuc;
dysponująca kadrą specjalistów: co najmniej 3 torakochirurgów;
wykonującą co najmniej 200 torakotomii rocznie;
dostarczająca dane do Krajowego Rejestru Raka Płuca;
prowadząca rejestr chorych po zakończeniu leczenia (pooperacyjną kontrolę wyników leczenia);
posiadającą pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej o celowości zakupu wnioskowanej przez Oferenta aparatury i sprzętu medycznego oraz roli Oferenta w zapewnianiu świadczeń w zakresie chirurgii klatki piersiowej w województwie.

Sposób sporządzenia oferty:
Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez Oferenta wymagań określonych w programie, w tym m.in.:
1. Liczba i kwalifikacje pracowników wykonujących świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii klatki piersiowej zatrudnionych przez Oferenta.
2. Stopień zużycia posiadanej aparatury i/lub braki sprzętu.
3. Liczba chorych na raka płuca leczonych w ośrodku w skali roku.
4. Udział własny Oferenta w zakupie sprzętu nie mniej niż 15% wartości.
5. Wskaźniki populacyjne i epidemiologiczne regionu, który dany ośrodek obejmuje świadczeniami.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
Konkurs – „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii” Zakup sprzętu.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2636 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.