Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych


09-07-2009 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów programu pn. Narodowy Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
pn.Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2009.

20-05-2009 Informacja o jednostkach spełniających wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora programu Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych
pn. „Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci” w roku 2009.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"
w zakresie zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci w roku 2009
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 6 kwietnia 2009 r.OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 54, poz. 325), Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadania pn.: Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci w roku 2009.

Celem programu jest:
» Poprawa wyników leczenia dzieci z ostrą białaczką,
» Zmniejszenie toksyczności i późnych następstw leczenia,
» Zredukowanie kosztów leczenia,
» Zmniejszenie liczby błędów diagnostycznych, zwiększenie precyzji klasyfikacji poszczególnych pacjentów do grup ryzyka.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci w roku 2009.

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenia o:
» Zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
» Prawdziwości danych zawartych w ofercie,
» Zapoznaniu się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania określonych w załączniku nr 1 pn. Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci, oraz informację, że program będzie realizowany zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku.
2. Dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia pn. Zgłoszenie ofertowe.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Ofertę realizacji zadania, zawierającą wykaz i zakres świadczeń opieki zdrowotnej projektowanych w ramach zadania wraz z planem rzeczowo – finansowym, sporządzone:
» wg załącznika nr 3 a – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników
załącznik nr 3a - w formacie *rtf
załącznik nr 3a - w formacie *pdf
» wg załącznika nr 3 b – dla Oferentów zgłaszających się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych do niniejszego programu pn. Plan rzeczowo – finansowy.
załącznik nr 3b - w formacie *rtf
załącznik nr 3b - w formacie *pdf
4. Harmonogram realizacji zadania.
5. Informację o prowadzonej działalności zawierającą dane o:
» Wielkości i strukturze zasobów oferenta, zapewniających wykonanie działań będących przedmiotem zadania,
» Rodzaju i liczbie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Oferenta oraz doświadczenie w realizacji działań będących przedmiotem zadania,
» Wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
» Statut jednostki,
» Informację o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
» Uwierzytelniona kopię polisy ubezpieczenia OC.
6. Potwierdzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o zakontraktowaniu świadczeń (kopia kontraktu).
7. Opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania.

Wymagania stawiane oferentom zgłaszającym się jako ośrodki dokonujące centralnej weryfikacji wyników:
1. Ma możliwość pełnej diagnostyki chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży (cytomorfologicznej, cytochemicznej, immunologicznej, genetycznej).
2. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię białaczek oraz monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu.
3. Posiada odpowiednie warunki lokalowe: sale chorych 1-2 łóżkowe, każda sala z sanitariatem, możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii, pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków lub centralna apteka.
4. Rozpoznanie co najmniej 15 przypadków białaczki u dzieci rocznie.
5. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (oddział dzienny).
6. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
7. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne.
8. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej, neurologii, anestezjologii i radioterapii.
9. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematoonkologii dziecięcej, w tym co najmniej 2 lekarzy ze specjalizacją z onkologii i hematologii dziecięcej.
10. Dysponuje laboratorium uznanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej jako referencyjne w danej dziedzinie diagnostycznej: cytomorfologii krwi obwodowej i szpiku, immunofenotypowania białaczek przy pomocy cytometrii przepływowej, lub cytogenetyki białaczek – odpowiednio do zakresu zgłoszonej oferty na weryfikację cytomorfologiczną, immunofenotypową lub cytogenetyczną.

Wymagania stawiane Oferentom zgłaszającym się jako ośrodki prowadzące Centralną Bazę Danych:
Prowadzi bazę danych o wszystkich zdiagnozowanych pacjentach z ALL (Leucaemia lymphoblastica acuta), rejestrując na bieżąco informacje na temat wszelkich niekorzystnych zdarzeń, objawów toksycznych i uzyskiwanych efektów leczniczych.
Ośrodek powinien spełniać wszystkie kryteria wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej:
1. Prowadzi nowoczesną, wysokodawkowaną chemioterapię wszystkich nowotworów wieku dziecięcego (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, choroba Hodgkina, guzy lite), lub też specjalizuje się w niektórych typach nowotworów.
2. Rocznie rozpoznaje się i leczy co najmniej 30 nowych dzieci z chorobą nowotworową oraz prowadzi monitorowanie pacjentów po zakończonym leczeniu;
3. Posiada warunki lokalowe o standardzie odpowiadającym normom międzynarodowym i zalecanym przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Część stacjonarna powinna mieć:
» sale chorych 1-2 łóżkowe,
» każda sala z sanitariatem,
» możliwość zapewnienia pełnego reżimu sanitarnego dla każdego chorego w okresie neutropenii,
» pomieszczenie z komorą laminarną do przygotowywania cytostatyków.
4. Posiada wydzieloną część do leczenia w ramach dziennego pobytu (Oddział Dzienny) w postaci wydzielonych pomieszczeń z oddzielną salą zabiegową i z możliwością prowadzenia chemioterapii i leczenia preparatami krwi.
5. Prowadzi przychodnię przykliniczną umożliwiającą zapewnienie ciągłości opieki nad leczonym dzieckiem.
6. Oprócz wyposażenia typowego dla oddziałów ogólnopediatrycznych musi być dodatkowo wyposażona w komory laminarne do przygotowywania cytostatyków, odpowiednią liczbę pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych
7. Posiada dostęp do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez całą dobę, oraz zabezpieczenie w preparaty krwiopochodne;
8. Ma możliwość prowadzenia pełnej diagnostyki nowotworów i chorób układu krwiotwórczego u dzieci i młodzieży;
9. Ma zapewnioną pełną współpracę w zakresie chirurgii dziecięcej i radioterapii oraz innych specjalności przez całą dobę;
10. Zatrudnia odpowiednią kadrę fachową z doświadczeniem praktycznym w hematologii/onkologii dziecięcej.

Ponadto wskazane jest, aby ośrodek był miejscem zatrudnienia koordynatora całego programu terapeutycznego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce. Powinien mieć doświadczenie w zbieraniu danych epidemiologicznych zachorowań na nowotwory w Polsce.

Kryteria oceny ofert:
Spełnienie przez oferenta wymagań określonych powyżej.

Sposób sporządzenia oferty:
» Załączniki przedstawione przez Oferenta, stanowiące składowe części ofert, winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie,
» Oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty posiadające atrybut wiarygodności, tzn.: kserokopie oryginałów aktualnych dokumentów i certyfikatów zebranych w celu złożenia oferty, uwiarygodnione przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, przez zapis na każdej kserokopii formuły: Za zgodność z oryginałem, data i podpis,
» Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,
» Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach. Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, a druga zawierać dane merytoryczne. Obie opisane koperty należy umieścić w jednej.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać listownie w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja 2009 roku
na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs – Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – Wdrożenie programu kontroli jakości w diagnostyce ostrej białaczki u dzieci.

Uwaga!
1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
2. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu lub unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Lista ofert spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Lista ofert niespełniających warunków formalnych zawierająca wskazanie braków formalnych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wraz z informacją o możliwości uzupełniania przez Oferenta braków formalnych w 7 – dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy.
5. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia do siedziby Ministerstwa Zdrowia, w przypadku przekroczenia przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2532 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.