Konkursy na realizację polityki zdrowotnej 
 

Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009


15.05.2009 Unieważnienie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009
w formacie *pdf
w formacie *rtfWarszawa, 2009.04.15OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48. ust. 4 i w związku z ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009.

Celem ogólnym programu „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” jest:
- ocena tendencji próchnicy w Polsce,
- analiza występujących w kraju różnic w nasileniu tej choroby i związanych z tym potrzeb profilaktyczno-leczniczych,
- analiza ekspozycji dzieci i młodzieży oraz starszych wiekiem grup populacji na czynniki ryzyka próchnicy wynikające z uwarunkowań społecznych i ekonomicznych oraz organizacyjnych polskiego systemu opieki stomatologicznej jak również zachowań zdrowotnych jednostki,
- ocena ortodontycznych potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat.

Cele szczegółowe badań epidemiologicznych prowadzonych w roku 2009:
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym (w wieku 3 i 5 lat) bez klinicznych oznak próchnicy zębów- dzieci wolnych od tej choroby;
- określenie nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 3 i 5 lat;
- określenie stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym;
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętego regularną opieką profilaktyczną w placówce wychowawczej;
- określenie odsetka dzieci w wieku przedszkolnym objętych profilaktycznym zabiegiem uszczelniania bruzd międzyguzkowych i liczby zębów uszczelnionych;
- określenie częstości występowania i nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 lat;
- określenie wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u tych dzieci;
- określenie wielkości potrzeb leczniczych dzieci w wieku 12 lat (odsetek dzieci wymagających wykonania wypełnień lub ekstrakcji zęba, średnia zębów wymagających wypełnienia lub ekstrakcji u badanego dziecka, określenie rozległości wymaganych zabiegów np. wypełnień jedno lub wielopowierzchniowych, leczenie endodontyczne);
- określenie odsetka dzieci szkolnych objętych postępowaniem profilaktycznym (grupowe nadzorowane szczotkowanie zębów, lakierowanie zębów, uszczelnienie bruzd międzyguzkowych);
- określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat z zębami usuniętymi z powodu próchnicy;
- określenie aktualnej tendencji próchnicy w badanej grupie dzieci;
- określenie częstości występowania zapaleń dziąseł u ww. dzieci i potrzeb leczenia tej choroby u młodzieży kończącej szkołę podstawową;
- określenie liczby zachowanych zębów naturalnych u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie nasilenia próchnicy i stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego tej choroby w dwóch grupach wiekowych osób dorosłych;
- określenie stanu i potrzeb leczenia przyzębia u osób dorosłych w różnym wieku;
- określenie odsetków osób dorosłych z zachowaną funkcja żucia;
- określenie stanu i wielkości potrzeb leczenia protetycznego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej u osób dorosłych;
- określenie rozkładu próchnicy i chorób przyzębia w populacji osób dorosłych w Polsce;
- określenie odsetków populacji osób dorosłych leczonych protetycznie przy pomocy protez stałych i częściowych ruchomych;
- określenie częstości występowania schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego u osób dorosłych;
- określenie częstości występowania przypadków wymagających natychmiastowej interwencji w zakresie chorób jamy ustnej u osób dorosłych i dzieci;
- określenie wielkości różnic w nasileniu próchnicy i występowaniu chorób przyzębia zależnych od lokalizacji miejsca zamieszkania oraz różnic pomiędzy regionami w kraju.

Cele szczegółowe prowadzonych w roku 2009 badań socjomedycznych:
- określenie postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej u osób dorosłych w wieku 35-44 i 65-74 lata;
- określenie stanu świadomości zdrowotnej i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej wśród matek małych dzieci oraz potrzeb w zakresie edukacji prozdrowotnej wspomnianej grupy matek oraz nauczycieli szkół podstawowych w przedmiotowym zakresie;
- określenie stanu świadomości i postaw zdrowotnych dotyczących zachowania zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku szkolnym;
- ocena osiągalności i wykorzystania systemu opieki stomatologicznej w kraju.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora w zakresie przeprowadzenia przedmiotowych badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz ich opracowania w formie raportu końcowego.

Wymagania stawiane oferentom.

Pod względem formalnym oferta powinna zawierać:

1. pełna nazwa zgłaszającego ofertę,
2. adres do korespondencji,
3. numer telefonu i faksu,
4. potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu,
5. wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej w przypadku zakładów opieki zdrowotnej,
6. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
7. statut jednostki,
8. informacja o przychodach z innych źródeł na realizację zadań tego samego rodzaju,
9. kopia polisy OC,
10. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
11. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
12. wypełniony załącznik nr 1 do oferty.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf

Do oceny merytorycznej oferty wymagane są:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. Plan rzeczowo – finansowy związany z realizacją zadań programu, określający w szczególności:
- liczbę i zakres możliwych do wykonania zadań,
- liczbę możliwych do wykonania badań epidemiologicznych i socjomedycznych,
- harmonogram realizacji zadań,
- kalkulację kosztów badań epidemiologicznych i socjomedycznych oraz pozostałych zadań finansowanych z wydatków bieżących.
3. Informacja o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
- doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia opieki zdrowotnej.

Kryteria oceny ofert:
1. prowadzenie działalności naukowo – badawczej,
2. udokumentowane przynajmniej 3 letnie doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej,
3. dysponowanie odpowiednią kadrą ( co najmniej 1 samodzielny pracownik naukowy mający doświadczenie w monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej),
4. doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
4. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert nie spełniających warunków formalnych, zawierających wskazanie braków i informację o możliwości ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej urzędu. O zachowaniu terminu nadsyłania uzupełnień decyduje data wpływu do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w dwóch kopertach (pierwsza koperta powinna zawierać informacje dotyczące spełnienia wymogów formalnych, a druga merytorycznych) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 roku na adres:
Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem na kopertach:
1) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – w zakresie zadań na rok 2009. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych,
2) Konkurs – „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2007 – 2009” – Dane merytoryczne oferty.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2435 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.